חטיבת-ביניים: מודל התקצוב הדיפרנציאלי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


1.  מודל התקצוב הדיפרנצאלי

מודל התקצוב הדיפרנציאלי גובש במשרד החינוך בשנת 2014 מתוך כוונה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד ותלמיד במערכת החינוך.

יישום מודל התקצוב החדש החל בשנה"ל תשע"ה והתפרס על-פני חמש שנים עד ליישום מלא בשנה"ל תשע"ט.

עקרונות התקצוב:

א. הגדלת בסיס התקן ב- 2 ש"ש ביחס לתקציב.

ב. הקצאת משאב תוספתי בית-ספרי - סל טיפוח בית-ספרי המותאם לצורכי התלמידים לפי פרופיל בית-הספר.

ג. הגדלת האוטונומיה הניהולית בניצול המשאבים - המרת סלים חיצוניים שהיו עד כה "צבועים" לתכניות ספציפיות לסל בית-ספרי, שמוגדרים בו רק יעדיו הכללים, כך שלבית-הספר יש את האוטונומיה להחליט במידה רבה על אופן ניצולם. סלי השעות שאוגמו לטובת הגדלת סל הטיפוח הם: שיפור ההישגים, חינוך אישי ומחצית משעות התמריץ וסל החמ"ד. סלים אלו הוטמעו בסל הטיפול כמשאב לא צבוע, העומד לרשות מנהל ביה"ס.

שעות הטיפוח יסייעו לבתי-הספר למקד את העבודה על-פי הדגשים הבאים:

1.     מניעת נשירה וחיזוק ההתמדה, בדגש על ילדים בסיכון.

2.     מתן מענים פרטניים וקבוצתיים לקידום הישגים בתחומי הליבה - שפות, מתמטיקה ומדעים, תוך שיפור מיומנויות למידה ותפקודי הלמידה.

3.     הקצאת 4-8 שעות לשכבה למת"לית, בהתאם לגודל השכבה.

4.     יש לתת דגש על חיזוק ההבעה בכתב ובעל פה בשפת אם.

5.     בתי ספר תת משיגים במיצ"ב בתחום דעת מסויים (עשירוני הישגים 1-3( מחויבים להקדיש תוספת שעות מהסל התוספתי לטובת התחום בו הם תת משיגים.

6.     מתן מענים ייחודיים ודיפרנציאליים תוך יישום תכניות אישיות לקידום כלל הלומדים.

7.     מיסוד מסגרות נוספות לקשר מורה-תלמיד והעצמה אישית, ומיסוד מענים רגשיים לתלמידים באמצעות הרחבת שעות היועץ החינוכי והטמעת תכניות חאלו"ם ומרח"ב(

8.     העמקת הקשר עם ההורים ועבודה עם המשפחות והקהילה.

בחינוך הערבי, הבדואי והדרוזי יושם דגש מיוחד על הנושאים שלהלן, נוסף על המפורט לעיל:

·        חיזוק מיומנויות יסוד - ערבית, עברית לדוברי ערבית, בדגש על חיזוק מיומנויות האזנה ודיבור, אנגלית ומתמטיקה.

·        תכנית "עברית על הרצף" תופעל בכיתות ז'-ט', בהיקף של 2 ש"ש.

·        התכנית "יהיה בסדר" תופעל בהיקף של 1 ש"ש.

·        תכניות העשרה בתחומי אמנויות.

·        חינוך לא פורמלי.

הפעלת סל הטיפוח:

על בית-הספר יהיה להכין תכנית ייעודית לשימוש בשעות התוספתיות, בהלימה לייעוד המפורט ולהיקף השעות התוספתיות. ניתן להשתמש בשעות אלה להארכת יום הלימודים, להוראה בקבוצות קטנות ולעבודה במודל של מספר מורים בכיתה. יש לשתף את הפיקוח הכולל ואת הפיקוח של אגף ילדים ונוער בסיכון בבניית תוכנית הניצול של סל הטיפוח.

התכנית הייעודית לשימוש בשעות התוספתיות היא חלק מתכנית העבודה הבית-ספרית הכוללת שתוצג ושתאושר על-ידי הפיקוח הכולל או על-ידי הוועדה המלווה הבית-ספרית. הפיקוח הכולל ילווה את תהליך הגיבוש של התכנית ואת יישומה. היקף הליווי בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של כל אחד מבתי-הספר באזור הפיקוח ייגזרו מהיקף השעות התוספתיות לכל בית-ספר וממדדי איכות נוספים.

עקרונות מקדימים להפעלת סל הטיפוח:

השעות יוקצו בהתאמה ליעדי המשרד, על-פי עקרונות ההקצאה הבאים:

1.    שעות האורך יינתנו במלואן, כמתחייב בטבלת הקצאת השעות המחייבות בחטיבת הביניים, לפחות 36 שעות לימוד שבועיות.

2.    מדעים - בכיתות גדולות מ-28 תלמידים יוסיפו שעה לצורך המעבדה (בהתאם לחוזר מנכ"ל).

3.    מתמטיקה - טיפוח מצטיינים ומתקשים.

4.    תוספת שעות מת"ל לחיזוק לשפה עברית - קריאה, כתיבה, הבעה (ברוח תכניות שלהב"ת, ואל"ה).

5.    בתי-ספר המפעילים תכנית חאלו"ם יקצו 2 ש"ש לכיתה כדי שהחינוכאי יוכל לזכות בגמול חינוך (בכיתות שיקצו פחות משעתיים יוכל החינוכאי ללמד את השעות ללא תוספת גמול(.

תכנית "מרום" – ליווי פדגוגי וארגוני לבתי-הספר, במסגרת התקצוב הדיפרנציאלי

בד בבד עם שינוי מודל התקצוב הדיפרנציאלי מופעלת תכנית "מרום" בבתי-ספר במדד טיפוח גבוה. התכנית נועדה למתן את הקשר בין רקע חברתי-כלכלי לבין הישגים לימודיים.

בתי-הספר שבתכנית נבחרים על-ידי המחוז ומקבלים ליווי פדגוגי וארגוני בשתי דרגות ליווי (מוגבר למשך 5 שנים ומתון למשך 3 שנים( על-מנת לסייע להם לטפח תשתיות בתחומי הניהול, הארגון והפדגוגיה ולמצות באופן מיטבי את שעות הלימוד. כל זאת במטרה לשפר את הישגיהם ואת האקלים החינוכי ולצורך צמיחה בית-ספרית. תוכנית העבודה של תוכנית "מרום" תאושר במסגרת הוועדה המלווה כחלק מאישור תוכנית העבודה הבית-ספרית הכוללת.

חזרה לשעות