יסודי: הדרכה

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הדרכה בבית-הספר היסודי

רציונל

ההדרכה הבית-ספרית מהווה משאב פדגוגי חשוב להצמחתם ולקידומם של סגלי ההוראה בבתי-הספר. על מנת שההדרכה תהיה אפקטיבית על מנהל בית-הספר לנהל אותה באופן מושכל ומבוסס נתונים.

ניהול ההדרכה יתבסס על צורכי בית-הספר בזיקה לתכנית האסטרטגית וליעדי המוסד החינוכי ובהתאם למדדי תוצאה שונים: ההישגים במיצ"ב, באח"מ ובמיפויים בית-ספריים ביחס למיומנויות יסוד, לתכניות לימודים, לאקלים הבית-ספרי ולהיבטים נוספים בתחום החברתי-ערכי. זאת, תוך התייחסות לנתונים נוספים, כמו: הדרכות קודמות שהצוות קיבל, הפיתוח המקצועי של הצוות הן במוסד והן במחוז, הוותק והניסיון של חברי הצוות בתחומים השונים. 

מטרות ההדרכה בבית-הספר

  • ליווי למידה והתפתחות מקצועית של צוות בית-הספר בתחומים שונים תוך כדי התנסות בפרקטיקות בהקשר הבית-ספרי.
  • פיתוח והשבחה של תהליכי הוראה, למידה והערכה בהלימה לעקרונות הלמידה המשמעותית, בהתאם לצורכי בית-הספר כמערכת ולצורכי המורים כפרטים.
  • מיקוד בהצמחת כוחות פנים-בית-ספריים במטרה לייצר תשתיות בעלות השפעה ושינוי לטווח ארוך בבתי-הספר.
  • העצמת רכזים בית-ספריים כמובילי תחום וכנותני מענה שוטף לשאר המורים בצוות בית-הספר. 

מודל בחירת ההדרכה

המודל לבחירת נושאי ההדרכה בחינוך היסודי הרשמי הרגיל מופעל בכל המחוזות.

המנהל וצוותו יבחרו את תחומי ההדרכה ואת היקפיהם על-סמך מיפוי ההישגים הלימודיים והחברתיים-ערכיים, היעדים, החזון הבית-ספרי ועוד.

במסגרת זו יקבע המנהל יום עד יומיים קבועים להדרכה, שבהם ישובצו המורים המודרכים על-מנת לאפשר למידה, צפייה ודיאלוג. 

עיקרי המודל

  • היקף הקצאה דיפרנציאלי - מנהל בית-הספר יקבל מהמחוז הודעה על היקף ההדרכה שנקבעה לבית-הספר. לכל בתי-הספר יוקצו ימי הדרכה אך היקף ההקצאה יהיה דיפרנציאלי והוא ייקבע על בסיס מכלול פרמטרים הכוללים: מדד טיפוח, מדדי תוצאה של בתי-הספר ופרמטרים נוספים המצויים בקדימויות המחוזות.
  • בחירת תחומי ההדרכה - מנהל בית-הספר וצוותו יגדירו את צורכי ההדרכה (תחומים, היקפים ואוכלוסיית יעד).

בבחירת תחומי ההדרכה יתייחסו המנהל והצוות לתחום הלימודי ולתחום הרגשי-חברתי-ערכי בהלימה לצורכי בית-הספר ויבחרו בשני תחומי הדרכה:

א. בתחום הלימודי: בתחום דעת/מקצוע/מיומנויות יסוד   

ב.   בתחום החברתי-ערכי-רגשי

  • מנהל בית-הספר יוודא שסך ההדרכות בבית-הספר אינו עולה על חמישה תחומים ושכלל ההדרכות למורה ספציפי אינו עולה על 2-3 תחומים בשנה.
  • דיאלוג עם המפקח הכולל - מנהל בית-הספר יקיים דיאלוג עם המפקח על-אודות הבחירה בראייה תלת שנתית.
  • מרחבי הגמישות בבחירת ההדרכה

א. גמישות בבחירת תוכן ההדרכה כך שיינתן מענה הן לתחום הלימודי והן לתחום הרגשי-חברתי-ערכי

ב.  גמישות בבחירת היקף ההדרכה לתחום הלימודי ולתחום הרגשי-חברתי-ערכי

ג.  גמישות בבחירת הדרכה בית-ספרית או הדרכה באשכול אזורי

בחזרה להון אנושי

בחזרה לאוטונומיה