מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

3 טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות

تنمية المهارات العاطفيّة، الوجدانية والاجتماعيّة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פעילויות פנאי-חברה, מנהיגות והתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם מתקיים שיח רגשי וחברתי בין הצוות החינוכי לבין התלמידים?
 • האם מתקיים שיח רגשי וחברתי בקרב אנשי הצוות החינוכי למען רווחתם הנפשית וכמודל לשיח עם תלמידים?
 • האם מתקיים דיון בסוגיות ערכיות ורגשיות בתחומי הזהות, המורשת והערכים ההומניסטיים במסגרת הוראת תחומי הדעת?
 • מהי מידת מעורבות הגורמים המקצועיים (רכז חברתי-ערכי, יועץ, פסיכולוג, מטפלים ) בקידום שיח רגשי-חברתי בבית הספר?
 • האם שיעורי מפתח הל"ב וכישורי חיים מתקיימים בעקביות ומהווים מנוף לקידום היבטים רגשיים-חברתיים-ערכיים?
 • האם המורים בעלי תחושת מסוגלות ביכולתם לנהל שיח רגשי-חברתי-ערכי?
 • האם קיימת הכשרה למחנכים חדשים, הכוללת את עקרונות ניהול כיתה, הכיתה כקבוצה חברתית ומיומנויות הנחיה?

תרבות ארגונית

 • לשבץ שעות הוראה קבועות במערכת השעות הכיתתית להפעלת תוכניות חברתיות- ערכיות-רגשיות בהתאם לשכבת הגיל במסגרת "מפתח הל"ב" ו"כישורי חיים".
 • לקבוע מועדים סדורים להנחיית הצוות החינוכי על ידי הרכז החברתי-ערכי, היועצת ומומחים רלוונטיים בתחום.
 • לקבוע צומתי הערכה קבועים להערכת היישום והאפקטיביות של תוכנית הפעילות החברתית-ערכית בהשתתפות כלל הצוות החינוכי.
 • לייצר סדירויות התומכות במתן מענה רגשי-חברתי-ערכי בהתאם לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים (שעות פרטניות המוקדשות לשיחות אישיות וקבוצתיות, ישיבות צוות רב-מקצועי ועוד).
 • לייצר שגרות המאפשרות מפגשי עבודה לשיח על אודות התוכנית החברתית הבית ספרית (בהשתתפות הרכז החברתי- ערכי, רכז מועצת התלמידים, יועץ, מורה מלווה ועדה וכולי).

הוראה-למידה-הערכה

 • למפות את כלל התלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים כבסיס לגיבוש תוכניות אישיות, כיתתיות ובית ספריות המקדמות מיומנויות רגשיות וחברתיות.
 • לבנות תוכנית כיתתית ותוכנית בית ספרית המקדמות למידה ערכית וטיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות.
 • לזמן לתלמידים למידה והתנסות רגשית-חברתית-ערכית המתמקדות בתרגום ערכים להתנהגויות ובסוגיות יומיומיות הרלוונטיות לעולמם.
 • לשלב שיח, למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית בכיתה ומחוצה לה, בשעת חינוך ובמסגרת הוראת תחומי הדעת.
 • להעריך את תפקוד הלומדים ואת הישגיהם בהיבטים חברתיים, ערכיים ורגשיים (באמצעות כלי התבוננות של משרה"ח) ולתת לכך ביטוי גם בתעודה הבית ספרית.
 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית.

פיתוח מקצועי

 • לזמן לכלל הצוות החינוכי למידת ידע, כלים וכלי הנחיה עדכניים בתחום הרגשי, החברתי והערכי בדגש על פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות (התנסות בניהול דיוני דילמה, ניתוח ערכים ותרגומם להתנהגויות, טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות במסגרות מגוונות, פסיכופדגוגיה וכולי).    
 • לוודא שהרכז החברתי-ערכי הוא בעל תעודת רכז ומשתלם במסגרות לפיתוח מקצועי המיועדות לרכזים לחינוך חברתי- ערכי.    

תרבות ארגונית

 • למסד שיח והיוועצות של מחנך עם בעלי תפקידים כגון מטפלים ממקצועות הבריאות, יועץ ופסיכולוג לקידום הלמידה הרגשית-חברתית של התלמיד.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום אוטונומיה והשתתפות תלמידים בתהליכים חברתיים, לימודיים ואחרים.
 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לרגשותיהם ורגשות האחר, תוך קידום היכולת להמשגה ולהבעה של רגשות.
 • לפתח כישורים, מיומנויות ומושגים להתנהלות מותאמת במצבי חיים שונים, תוך התנסות פעילה.
 • לשלב יעדים בתחום הרגשי-חברתי בתוכנית האישית והכיתתית במגוון הזדמנויות ובשגרות הלמידה, תוך היוועצות בצוות רב-מקצועי.
 • לפתח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חולי לתלמידים חולים בהתאם להגדרה בחוק ילדים חולים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות החינוכי-טיפולי ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה. 
 • לקדם את תפיסת החמ"ד "בית הספר כמשפחה" - תוכנית מערכתית – "אבני הדרך".    
 • לטפח ולהעמיק את הלמידה בתוכנית "מפתח הל"ב מתוך אמונה".    
 • לבסס שגרת עבודה מקצועית וקבועה לטיפוח מנהיגות התלמידים "הקהל למען ציון".    
 • לקבוע שעת הוראה קבועה במערכת השעות הכיתתית להפעלת תוכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לשכבת הגיל במסגרת "כישורי חיים".    
 • להקצות שעת לימוד לתוכנית מפתח הל"ב תוך הרחבת נושא הליכות עולם למסגרת המשפחתית.    
 • להדריך את צוותי ההוראה בתוכנית מפתח הל"ב בהובלת רכזי החינוך החברתי.    
 • מנהל בית הספר, הרכז החברתי-ערכי והיועץ החינוכי מובילים שיח רגשי-חברתי-ערכי בצוות החינוכי ועם הקהילה.
 • במערכת השעות הכיתתית משובצים שיעורים להוראה של תוכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל.  
 • כל תלמיד משתתף במסגרות לשיח חברתי-ערכי-רגשי בהרכבים שונים (אישי, קבוצתי, רב-גילי, חד-גילי) מעבר לשעת החינוך.
 • בתוכנית העבודה הבית ספרית משובצות פעילויות פנים-בית-ספריות וחוץ-בית ספריות (סמינרים, טיולים, טקסים, סיורים, ימי לוח וכולי), תוך התייחסות למטרות חברתיות-ערכיות-רגשיות.
 • בבית הספר קיימות מסגרות ייחודיות ופורצות דרך לקיום שיח ערכי-חברתי-רגשי.
 • חינוך מיוחד: היבטים פסיכו-פדגוגיים משולבים בהוראת נושאי ההכנה לחיים ותחומי הדעת, בפעילויות השונות ובתקשורת השוטפת עם התלמיד.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת שיח רגשי-חברתי-ערכי במפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים"
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802 תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • מפגשים בגובה העיניים - 780 תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • אל תלעגו לי - 805 תכנית מערכתית למניעת הצקה ואלימות באמצעות יצירת סביבה אכפתית ומתחשבת. התכנית נועדה לשפר את האקלים החינוכי-חברתי בבתי הספר באמצעות ולטפח סביבה אכפתית ומתחשבת.
 • גדולים ולא שותים – 806 תכנית לפיתוח כישורי התמודדות ומניעת שתיית אלכוהול בגיל הצעיר; התכנית מעודדת שיח עם תלמידי כיתות ה'-ו' והוריהם.
 • תוכנית כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • כולנו גיבורי אל - 2859 פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות. הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים" המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית מקום לכולם היא תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • בין חברים - 752 תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.

חינוך מיוחד

חמ"ד

חרדי

 • שנת ירושלים בחינוך - ירושלים אורו של עולם - תוכנית בין תחומית לחיזוק ערכים יהודיים, דתיים, ציוניים ולערכי מורשת ייחודיים בנושא ירושלים - לכל שכבות הגיל: קדם/יסודי/על-יסודי

מגזר ערבי:

תכנית לחופשת החורף והאביב: מסגרת מוגנת, חינוכית וחוויתית בבית הספר בחופשת החורף והאביב برنامج عطلتي الشتاء والربيع

בתי הספר של החופש הגדול مدارس العطلة الصيفيّة

יוזמות ופרוייקטים בית ספריים מטפחים מיומנויות רגשיות וחברתיות مبادرات ومشاريع مدرسيّة

דיבור בציבור לפיתוח מיומנויות תלמידים בהצגה ובדיבור מול קהל الكلام للأنام

"מפתח הל"ב" לשעת חינוך (ערבית)

"מפגשים מלב אל לב" (ערבית)

 • כישורים חיים: באמצעות חקר עולם החי ותצפית מונחית על התנהגות בעלי חיים, התלמידים מפתחים התבוננות מודעת על מצבים רגשיים בעולמם ויכולת התמודדות חברתית מתוך הבנה וניהול תקין של רגשותיהם. בי"ס ניסויי חורב, תל אביב