מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

4 יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות

إنشاء بيئات تعليميّة عصريّة ومبتكرة مليئة بالتحدّيات، بما في ذلك البيئات الرقميّة


 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהן תפיסות המורים כלפי למידה בסביבה דיגיטלית ומהי רמת המיומנות שלהם בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה במרחבים חדשניים פיזיים ודיגיטליים, במעבדות ובמרחבים בתוך בית הספר ומחוץ לו?
 • באיזו מידה המורים והתלמידים מקבלים הזדמנות להשפיע על עיצוב מרחב הלמידה הפיזי והמקוון באופן המשרת את צורכיהם ואת מטרותיהם הקוגניטיביות והחברתיות?
 • באיזו מידה שילוב סביבות למידה פיזיות ומקוונות בבית הספר מקדם תחושות חיוביות של התלמידים ביחס ללמידה?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל, שיהווה סוכן שינוי להובלת חדשנות פדגוגית במגוון מרחבי למידה חדשניים.
 • לאתר באופן יזום חידושים בתחום סביבות למידה פיזיות ומקוונות, שהוכח שהן מקדמות למידה, ולרתום צוותי מורים להקמתן ולהוראה באמצעותן בבית הספר.
 • להפעיל את ספריית בית הספר כמרכז משאבים, המשולב בלמידה ובפעילות פורמלית ולא פורמלית.
 • להבנות שגרות וסדירויות המאפשרות למידה חוץ-כיתתית.
 • לבסס תרבות של למידה המשלבת למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים (Blended Learning), פרקטיקה של 'כיתה הפוכה', שימוש במערכות לניהול למידה (LMS) בשגרה וסביבות ענן.
 • לייצר גמישות בשגרות בית הספר כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להשתמש בסביבות דיגיטליות סינכרוניות וא-סינכרוניות באופן המקדם מיומנויות חקר ושיתופיות תוך חיבור לעולם שמחוץ לבית הספר.
 • לייצר תנאים לשילוב משימות לפיתוח מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות בשגרות בית הספר.

הוראה-למידה-הערכה

פיתוח מקצועי

 • להעמיק ידע מורים ומיומנותם בשילוב חומרי הוראה, ספרים דיגיטליים, מאגרי מידע וכלים דיגיטליים בפדגוגיה. קידום השימוש במערכות לניהול למידה (LMS).
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מעשה המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע. לדוגמה, קהילת מורים מובילי תקשוב, תכנון מוסדות חינוך וציבור.
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תוכנית לימודים בית ספרית המתייחסת למרחבי למידה פיזיים חדשניים ומקוונים כמשאב וכאמצעי להעמקת למידת תלמידים וליצירת אקלים למידה מיטבי.
 • לזמן למורים מודלים יישומיים מגוונים של סביבות פיזיות ומקוונות שניתן להתאימן לקידום תהליכים פדגוגיים חדשניים (לדוגמה, דגמי הוראה דיגיטליים, למידה שיתופית במרחב הדיגיטלי, מרחבי M21, תכנון מוסדות חינוך חדשניים).
 • ליזום מפגשי למידה המאפשרים לכל מורה להתאים מרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים לפדגוגיה חדשנית.

הוראה-למידה-הערכה

 • להשתמש במגוון סביבות בבית הספר ובקהילה לקידום תפקוד התלמיד במצבי חיים שונים, תוך למידה עיונית והתנסות פעילה, כחלק מהוראה מותאמת ורלוונטית.
 • להקצות שיעורים ומרחבים ייעודיים להוראת נושאי הכנה לחיים, תוך קישור מושכל לתחומי הדעת הנלמדים.
 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית, בהתאם למשימה ולצורכי התלמיד.
 • לפתח מיומנויות לשימוש עצמאי ומושכל בסביבה הדיגיטלית בחיבור לתחומי דעת ולחיי היומיום וככלי עזר לקיום קשרים חברתיים.    
 • לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של למידה מרחוק ולעודד את השתתפותם בשיעורים אלו, לרבות תלמידים חולים במחלה ממושכת או חולים בביתם (על פי ההגדרה בחוק ילדים חולים).    

פיתוח מקצועי

 • לפתח מיומנויות של שימוש בכלים דיגיטליים להוראה מותאמת לשם הבניית ידע, תיווך להבנה, המחשת תוכן מופשט ותהליכי רפלקציה.
 • לפתח מיומנויות של שימוש בטכנולוגיה מסייעת כחלק מתהליך ההוראה, תוך בחירה מושכלת של האמצעי המתאים לתלמיד.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות חזותית, טכנולוגית ודיגיטלית גבוהה, משלבים יישומים דיגיטליים בפדגוגיה, מנהלים את למידת התלמידים במרחבי למידה חדשניים, פיזיים ודיגיטליים.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית ובמסגרתה מפתחים יכולת לתכנן תהליכי הוראה-למידה-הערכה המקדמים למידה עצמית, למידה שיתופית, למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים בסביבה הדיגיטלית ובמרחבי למידה חדשניים.
 • מורים המשתמשים בכלים דיגיטליים ומנחים תלמידים לבנות תוצרים בכלים דיגיטליים, לנהל פרויקטים באמצעות כלים דיגיטליים ייעודיים ולהתנסות בלמידה חוץ-כיתתית.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה הדיגיטליים.
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים בתוך בית הספר ומחוץ לו, המעצבים את חוויית הלמידה ומשמשים סביבות למידה ייחודיות ללמידה התנסותית אותנטית לפיתוח מיומנויות הלמידה של התלמידים.
 • מערכת שעות בית ספרית המתייחסת לכלל מרחבי הלמידה מגוונים וחדשניים הפיזיים והדיגיטליים.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר
 • פדגוגיה דיגיטלית - (2241) הובלת תהליכי שינוי פדגוגי באמצעות השתלמויות מורים, עבודה פרטנית -עם כל מורה
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה
 • כיתת העתיד - (1040) התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21.
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742) תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי.
 • כפתור אדום - (2302) פיתוח אפליקציה ותוסף לדפדפן המאפשר לכל משתמש לדווח על בריונות ברשת
 • תכנית GLOBE - תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב (2025) תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA
 • חקר ציפורים -  (1747) תכנית המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומתוקשבים את אורחות חיי הציפורים
 • למידה מבוססת מקום - (1709) תכנית רב-תחומית שבמהלכה התלמידים עוברים למידת חקר מבוססת מקום של נקודות עניין הכוללים אתרים, החי והצומח ועוד בסביבת המוזאון. הלמידה מתבצעת באמצעות משחק בטלפונים חכמים.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)

סביבת למידה דיגיטלית

סביבת למידה פיזית

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי

פעילוית שפה משלבות משחקי למידה أنشطة لغويّة - نلعب ونتعلّم

אוריינות קריאה דיגיטלית- יחידות ומשימות של הבנת הנקרא בסביבה מקוונת تنوّر قرائيّ إلكترونيّ- وحدات ومهام

יחידות הוראה דיגיטליות בחינוך הלשוני הערבי حدات تعليميّة محوسبة في التربية اللغويّة العربيّة

תכנים דגיטלים במגזר הערבי והבדואי