מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

17 בית ספר כמוקד בקהילה

בית-ספר כמוקד משמעותי בקהילה – טיפוח תרבות, המעודדת מעורבות, שותפות ויזמות של ההורים, הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה לימודית, חינוכית וערכית

 • המוסד החינוכי מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.
 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו.
 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • הצוות החינוכי מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • צוות החינוך מזדהה, מחויב ומרגיש שייך ושבע רצון במערכת החינוך ובמוסד החינוכי שבו הוא מועסק.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום, הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו. 
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • התמדה בבית-הספר.
 • נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי התלמידים על השתתפותם בפעילויות פנאי - חברה, מנהיגות והתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה תפיסת בית-הספר כמוקד בקהילה מוטמעת בקרב באי בית-הספר? עד כמה הקהילה פתוחה לשיתוף פעולה?
 • באיזה מידה הצוות החינוכי והקהילה מרגישים מחויבים לעשייה המשותפת?
 • מהי איכות הקשר בין מסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי לקידום היבטים חברתיים-ערכיים?
 • עד כמה מורים, הורים ותלמידים יוזמים, פעילים ומעורבים בחיי בית-הספר?
 • עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם הורים ותלמידים? עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית-לימודית?
 • עד כמה הורים מעורבים בקביעת 25% הגמישות הפדגוגית בתכנית הלימודים.

תרבות ארגונית

 • להבנות תפיסה בית-ספרית, המגדירה תחומי מעורבות ומסגרות פעולה למורים, להורים ולתלמידים בתחום הלימודי ובתחום החברתי ערכי.
 • למפות ולגייס שותפים בקהילה, העשויים להשתלב בפעילות החינוכית והלימודית בבית-הספר ובקהילה, תוך ביצוע איגום משאבים.
 • למסד את מפגשי הנהגת ההורים הבית-ספרית ולשלב בהם הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • לחזק את הקשר בין מסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי לקידום נושאים חברתיים-ערכיים.

הוראה-למידה-הערכה

 • למפות צרכים לימודיים וחברתיים בקרב מורים, הורים ותלמידים לצורך מתן מענה משותף.
 • לפתח מיזמים של בית-הספר לטובת הקהילה ולעודד מיזמים של ההורים והקהילה בתוך בית-הספר.
 • לנהל שיח בין מורים, הורים ותלמידים בסוגיות הנוגעות לחיי בית-הספר בערוצי תקשורת שונים.
 • להעריך יוזמות של מעורבות ההורים, התלמידים והמורים בתחום הלימודי ובתחום החברתי ערכי
 • להעריך את התהליכים לעידוד מעורבות, שותפות ויזמות של הורים, מורים ותלמידים בתחום הלימודי ובתחום החברתי–ערכי.

פיתוח מקצועי

 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית, הרואה ביחסי בית-הספר והקהילה ערך ותרומה לבית-הספר ולקהילה.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים תהליכי למידה במוקדים שונים בקהילה, כחלק מהתאמת ההוראה למאפייני התלמידים
 • לאתר מוקדי חוזק לצורך שילוב תלמידים בפעילויות קהילתיות, כחלק מטיפוח אזרחות פעילה
 • לחזק בקרב גופים קהילתיים את ההכרה ביכולתם להיתרם מהשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

תרבות ארגונית

 • לקדם קשר של שותפות ושקיפות עם משפחות התלמידים לטיוב המענה לצורכיהם המיוחדים.
 • לקיים שיתופי פעולה עם ההורים והתלמידים בהקשר להשתלבותם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים.
 • לטפח בבתי-ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים בית-ספרית.
 • לגבש ולהטמיע תכנית עבודה בית-ספרית, המעמיקה את יעדי החמ"ד והקהילה.
 • לקיים את תוכנית "במ"ה - בית מדרש הורים" באופן רציף וקבוע לאורך השנה.
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • מגוון יוזמות ומסגרות לפעילות משותפת של מורים, הורים, תלמידים והקהילה בתחום הלימודי ובתחום החברתי-ערכי.
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • חינוך מיוחד: מגוון כלים וערוצים לקיום תקשורת שוטפת עם הורי התלמידים.
 • חינוך מיוחד: מעורבות של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהנהגה הבית-ספרית.

חמ"ד

חינוך מיוחד