מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

8 תפיסת הלמידה המשמעותית והטמעתה

גיבוש תפיסה, חזון ותכנית עבודה, התומכים בלמידה משמעותית תוך שיתוף באי בית-הספר

 • המוסד החינוכי בעל חזון, ערכים מנחים ותכנית עבודה רב-שנתית וקובעת שגרות וסדירויות בתחום ההוראה, הלמידה וההערכה המשקפים תרבות של ניהול אוטונומי.
 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • המוסד החינוכי מקיים תרבות של למידה והתפתחות, הכוללת פיתוח מקצועי פנים-בית-ספרי מגוון ואיכותי, פיתוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ותהליכי הערכה עצמית על-אודות איכות ואפקטיביות תהליכי ההוראה והלמידה ועבודת הצוות החינוכי.
 • צוות החינוך חש שותף לתפיסת הלמידה המשמעותית, שולט ברכיביה ועושה בה שימוש.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ולימודית למוסד החינוכי ורואה בו מקום, הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • האם התקיימו לאחרונה תהליכים לבחינת חזון בית-הספר ולעדכונו?
 • האם חזון בית-הספר מותאם לתפיסת הלמידה המשמעותית? האם הוא מותאם לתפיסות של באי בית-הספר?
 • באיזו מידה מיושם החזון בשגרת בית-הספר ובתכנית הפעולה?
 • באיזו מידה מכירים בעלי עניין רלוונטיים נוספים את החזון?
 • באיזו מידה תפיסת הלמידה המשמעותית מוטמעת בתרבות הארגונית של בית-הספר?
 • האם נבחנה לאחרונה תכנית העבודה הבית-ספרית אל מול הלמידה המשמעותית וקידום תרבות פדגוגית וארגונית, המעודדת למידה משמעותית? לדוגמה: מערכת השעות, ישיבות צוות, מבנה השיעור, פיתוח מקצועי.
 • באיזו מידה מיושמת הגמישות הפדגוגית באופן מתוכנן ואסטרטגי?
 • האם נבחנו לאחרונה הסדירויות הבית-ספריות במבט מערכתי ובמידת קידומן את הלמידה המשמעותית?

תרבות ארגונית

 • למפות את החוזקות, החולשות והאתגרים של המוסד החינוכי כבסיס לגיבוש חזון ותכנית עבודה.
 • לגבש חזון, המביא לידי ביטוי את התפיסות הפדגוגיות ואת הערכים המנחים, המשותפים לכלל באי בית-הספר, על מגוון צורכיהם.
 • לתרגם את החזון לתכנית עבודה בית-ספרית, המקדמת תהליכי הוראה-למידה משמעותיים.
 • לשתף את צוות החינוך, את התלמידים ואת ההורים בגיבוש החזון ותכנית העבודה הבית-ספרית ובהערכתם.
 • לקבוע סדירויות ולהקצות משאבים, התומכים בקידום למידה משמעותית בכיתות ובחדרי המורים (בדגש על פרקטיות איכותיות).
 • להציג את החזון ואת תכניות העבודה לבעלי עניין רלוונטיים במטרה לפעול במשותף על-מנת לקדם את תלמידי בית-הספר.
 • לקבוע צומתי זמן להערכת הלמידה שבה מושגים מטרות התכנית ויעדיה ולשתף בכך את צוות החינוך, את ההורים ואת הקהילה.
 • לפתח ייחודיות בית-ספרית ולתת לכך ביטוי בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובתחומי התכנית הבית-ספרית (לבתי-ספר חדשים, שמתקיימת בהם תכנית אזורי בחירה מבוקרת).    
 • לבנות בבתי-ספר לחינוך מיוחד תכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס) ע- פי תכניות הלימודים הרגילות ותחומי הליבה של החינוך המיוחד, המקדמת למידה משמעותית, רלוונטית ומותאמת למאפייני התלמידים.
 • לבנות תכנית לימודים כיתתית (תל"כ), המשקפת הוראה דיפרנציאלית בהתאם ליעדים אישיים וקבוצתיים של תלמידי הכיתה.    
 • לנסח חזון בית-ספרי בהלימה לחזון החמ"ד.
 • ליזום פעולות לימודיות וערכיות להעמקת חזון החמ"ד.
 • להשתלם ולפעול ברוח "לב לדעת" תוך העשרת יחידות הוראה ברוח התפיסה בהובלת מורה מוביל "למידה ולב".
 • לקיים מעגלי "חמד קהילה לומדת" בתחומי ההוראה ובקרב בעלי תפקידים.
 • לקדם תרבות ניהולית ארגונית אפקטיבית לניהול המוסד - הקמת צוות בחכמ"ה, הטמעת מודל המצוינות על שבעת מרכיביו.    
 • עוד אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • חזון עדכני, שנכתב ומיושם  על-ידי כל באי בית-הספר ומותאם לתפיסת הלמידה המשמעותית ולערכים המנחים של בית-הספר.
 • תכנית בית-ספרית, המפרטת פעולות, סדירויות ומשאבים, המכוונים לקידום למידה משמעותית בכיתות ובחדרי המורים.
 • תכניות כיתתיות, הנגזרות מהתכנית הבית-ספרית ומהחזון.
 • מסגרות שיח משותפות לצוות החינוך, להורים ולקהילה לבחינת ההתקדמות ביישום התכנית והחזון.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (2877)תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה. בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו.
 1. עיצוב חזון בית-ספרי והנחלתו, גיליון מספר 16
 2. ועל למידה דיברנו? גיליון מספר 32
 3. כיצד להנהיג ולנהל שינוי, גיליון מספר 30
 4. חוזר אבני דרך ללמידה משמעותית
 5. המסע הווירטואלי
 6. אוגדן, מסלולים אל למידה משמעותית, חלק ב'
 7. הערכת הלומדים בהיבטים חברתיים ערכיים
 8. הענן החינוכי
 9. קטלוג חינוכי
 10. חוזר מנכ"ל חינוך חברתי קהילתי
 11. "אופק חדש", גיליון מספר 21
 12. הקנקן ומה שבתוכו. תכנית הפעילות הבית ספרית ככלי לניהול פדגוגי
 13. סקו"פ - סקר קוהרנטיות פנימית, הערכת המנהיגות הבית ספרית, מנגנוני העבודה, תפיסת המסוגלות ותהליכי ההוראה והלמידה
 14. נוהל הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ברפורמת "אופק חדש", חוזר מנכ"ל
 15. כלי לבניית תכנית עבודה מקושרת משאבים
 16. מעורבות שותפות ואחריות - גיבוש אמנה ובניית חזון בית ספר


חינוך מיוחד

 1. מסמך תכנון לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים
 2. הנחיות לתכנון פדגוגי לתלמידים עם צרכים מיוחדים - תכניות ברצף המישורים: ארצי, בית ספרי, כיתתי, גני ואישי.


חמ"ד

 1. חמ''ד של תעודה
 2. מפתח הל''ב מתוך אמונה
 3. טיפוח זהות ציונית דתית
 4. במ''ה להורים - בית מדרש להורים
 5. בית מדרש למורים
 6. חוברת חזון החמ"ד מחולל מציאות