כלי אבחוני לבחירת יעדים

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרת כלי זה היא לבחון את מצב המוסד החינוכי למול יעדיו על מנת לבחור באופן מושכל את היעדים החיוניים ביותר לקידום במוסד החינוכי.

אנו ממליצים כי את הכלי תמלאו יחד עם צוות ההנהלה או צוות החינוך.

במקומות שבהם אתם נשאלים למידת הידע או היישום של סוגיה מסוימת, תוכלו לפעול באחת משתי הדרכים הבאות (המיטיבים יפעלו בשתיהן):

  1. לשאול את צוות החינוך ולהגיע להסכמה באשר למידת היישום והידע כפי שצוות החינוך רואה זאת (כיחידים תחילה, וכצוות לאחר דיון).
  2. להישען על נתונים, סקרים, ראיונות אשר יאששו או יפריכו את תחושות הצוות. (במידת האפשר הוצעו נתונים רלוונטיים. אם יש בבית הספר נתונים נוספים, יש להיעזר בהם.)

שלבי העבודה:

שלב א: צמצום ראשוני של היעדים (ייעשה בצוות מצומצם)

הצוות המצומצם יעבור על היעדים ועל השאלות המנחות שנבחרו בשנה הקודמת ויבחר כ-10 יעדים שנבחרו בשנה הקודמת או חדשים שעליהם יתבצע איסוף נתונים שיטתי לצורך תעדוף ובחירה של יעדים רלוונטיים לשנה הנוכחית.

שלב ב: ביצוע הערכת מצב מעמיקה ואיסוף נתונים תומכים אל מול היעדים ברשימה המצומצמת (צוותי עבודה)

עבור כל יעד שנבחר ייאספו הנתונים והעמדות הרלוונטיים מתוך הרשימה המוצעת. אנו ממליצים לחלק את הצוות החינוכי לצוותי עבודה שכל אחד מהם יקבל מספר יעדים. תפקידו של הצוות יהיה להכין לקראת דיון בצוות המורחב:

  1. הצגה של הנתונים ותמונת מצב העולה מהם
  2. המלצה להערכת מצב על פי שיקול דעתם (ציון כולל).

שלב ג: ניתוח ותעדוף (צוות חינוכי)

בצוות החינוכי יתקיים דיון שבו כל צוות עבודה יגיש את ממצאי העבודה שלו. במהלך הדיון יתקיים ניסיון לאתגר את הצוות שהכין ולהציף טיעונים בעד ונגד.

מטרת הדיון היא לייצר המלצה לתעדוף ולבחירת שלושה יעדים נוספים ליעדי החובה שבהם יתמקד בית הספר. מלבד ממצאי עבודת הצוות קיימת חשיבות רבה לכך שבחירת היעדים המוסדיים תעשה בהתאם לתפיסת עולמו וחזונו של המוסד החינוכי.

את ההחלטה הסופית ניתן להשאיר לצוות ההנהלה המצומצם ולשיקולים נוספים שיש להתייחס אליהם בפורום מצומצם יותר.

ניתוח והערכת מצב בהתבסס על איסוף הנתונים (שלב ב סעיף 2)

(1)       מידת העשייה וההטמעה– קריטריון זה מבטא את המידה שבה יעד זה נמצא בשלבי יישום במוסד החינוכי. על מנת להחליט באיזה מדרג נמצא יעד זה, תוכלו להיעזר במיפוי נקודות להתייחסות הנמצא תחת כל יעד כפי שמפורט בהמשך הנספח. מענה על סך השאלות בכל יעד ישקף את מידת העשייה או ההטמעה של היעד במוסד החינוכי.

המדרג:

4 - טרם החל – לא נעשו פעולות בנושא במוסד החינוכי או שנעשו פעולות התחלתיות – אקראיות ולא מתוכננות.

3 - בשלבי פיתוח ושלבי הטמעה התחלתיים – החלו להתבצע פעולות בתחום היעד על פי תכנון ומתווה מראש. שימו לב: הדגש הוא על היבט התכנוני.

2- בשלבי הטמעה מתקדמים – קיימת תכנית סדורה במוסד החינוכי אשר נשענת על סדירויות ומנגנונים מוסדיים. התכנית מיושמת, פועלים על פיה ואף ניתן להסיק מסקנות באשר לאופן היישום במוסד החינוכי ולהעריך את מידת הצלחתו.

1 - הוטמע ועונה על הציפיות – לא קיימות פעולות הנדרשות לשיפור היעד במוסד החינוכי, אלא רק לשימור המצב הקיים.

(2)     נחיצות/חשיבות היעד – באיזו מידה קיים צורך להתמקד ביעד זה במוסד החינוכי. הגדרת הנחיצות תיבחן על פי הפער בין המצב המצוי לבין המצב הרצוי והמצופה במדדי התוצאה המאפיינים כל יעד. בהמשך הנספח מצוינים לשימושכם מדדי תוצאה ברוב היעדים.

ככל שקיים פער גדול יותר, כך קיימת נחיצות גבוהה יותר – 4 – לביצוע היעד. ככל שהפער קטן יותר, קטנה הנחיצות – 1.

ניתן להשוות את הפערים בין היעדים באחוזים. אם למשל כדי להגיע למצב הרצוי בהישגי לומדים עליי להעלות את הציונים ב-50%, ואילו באקלים הבית ספרי עליי להשתפר ב-80%, הרי שהנחיצות תהיה גבוהה יותר לביצוע יעד האקלים.

(3)     מידת הישימות – מידת הישימות מתייחסת לשקלול ההיבטים הבאים ביישום היעד: רמת המשאבים הנדרשת, קיומם של ידע ומיומנויות נדרשים בקרב הצוות החינוכי והמוסדי, מידת המוטיבציה של הצוות או קיומן של התנגדויות לכיוון הפעולה. הקריטריון נמדד ברמת ישימות נמוכה – 1, רמת ישימות בינונית – 2, רמת ישימות גבוהה – 3.

(4)     סך הכול – מכפלה של 3 הקריטריונים זה בזה. שימו לב שטווח הציונים יהיה בין 48 – הציון הגבוה ביותר (מידת עשייה-4, נחיצות-4, מידת ישימות-3) לבין 1 – הציון הנמוך ביותר (מידת עשייה-1, מידת נחיצות-1, מידת ישימות-1)

קבצים

חזרה לכלי חשיבה לתהליך התכנון

חזרה למדריך למתכנן