מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

3 טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות

تنمية المهارات العاطفيّة، الوجدانية والاجتماعيّة

 • התמדה בבית-הספר.
 • אחוז נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על על קבלת השונות על כל היבטיה - שונות בדעה, בזהות, בתרבות.
 • עד כמה המחנכים בבית הספר תופסים עצמם כמתכללי תהליך המיפוי והאיתור של צורכי התלמידים?
 • עד כמה הצוות הבית ספרי מגבש ומתווה ערוצי פעולה לקיום שיח מעצים עם תלמידיו?
 • באיזה אופן מתקיימות מסגרות פדגוגיות, ניהוליות, חברתיות למתן מענה דיפרנציאלי לכלל התלמידים על פני הרצף?
 • עד כמה המורים מכירים ויודעים להשתמש בפרקטיקות הוראה איכותיות לקידום תלמידים על כל הרצף?
 • עד כמה המורים חשים ומסוגלים לנהל תהליכי הוראה למידה התואמים לצורכי הפרט בכיתה הטרוגנית?
 • באיזו מידה יש התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים בתוכנית האישית והכיתתית לתלמיד?
 • האם התלמידים רואים במוריהם כתובת לפנייה כאשר הם זקוקים לעזרה?
 • עד כמה המורים מכירים את נושא "המחונן בכיתתו"?
 • עד כמה המורים מכירים דרכים להתמודדות עם ילדים ונוער בסיכון?
 • עד כמה המורים מכירים מתודות לקידום ולשילוב תלמידים עולים?

תרבות ארגונית

 • לשלב כלי הערכה ומיפוי התנהגותיים ולימודיים בכתיבת תוכנית עבודה אישית וכיתתית ובשיתוף עם ההורים והתלמידים.
 • בניית תוכנית עבודה כיתתית המקדמת מתן מענה לפרט בהתאם לרמתו הלימודית.
 • להרחיב את השותפות עם גורמים שונים בקהילה במטרה למצות את הפוטנציאל לקידום התלמידים.
 • להבנות מסגרות לימודיות ארגוניות וחברתיות, המותאמות למנעד רחב של תלמידים שונים בעלי מגוון יכולות לימודיות בבית הספר.
 • לקבוע צמתים לבדיקת יעילות תוכניות העבודה הכיתתיות והאישיות ולעדכנן.
 • ליצור מנגנונים המאפשרים ניידות תלמידים בין כיתות ומגמות כדי להצמיחם בהתאם לחוזקותיהם.
 • לפתח ולהטמיע את התוכנית החדשה להתערבות עם תלמידים לקויי למידה או עם הפרעות קשב.
 • להטמיע כלים לאיתור ולהתערבות לימודית עם תלמידים לקויי למידה והפרעות קשב - הוראה-למידה-הערכה.
 • למנות ולהכשיר רכז השתלבות שיסייע בקידום יכולות המורים לתת מענה לתלמידים על צורכיהם השונים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע המקצועי של הצוות החינוכי בבניית תוכניות יישומיות ובביצוען.
 • לפתח ולבסס ידע וכלים פסיכו-פדגוגיים, מתוך סימולציות וניתוחי מקרה, המכוונים להענקת מענה דיפרנציאלי וכולל לתלמידים.
 • לחזק מיומנויות, ידע וכלים בטיפוח היכולת לקידום והעצמה תוך מתן מענה לשונות גם דרך שותפויות.
 • לפתח ולהטמיע את התוכנית החדשה להתערבות עם תלמידים לקויי למידה או עם הפרעות קשב.
 • להטמיע כלים לאיתור ולהתערבות לימודית עם תלמידים לקויי למידה או עם הפרעות קשב.

תרבות ארגונית

 • למסד שיח והיוועצות של מחנך עם בעלי תפקידים כגון מטפלים ממקצועות הבריאות, יועץ ופסיכולוג לקידום הלמידה הרגשית-חברתית של התלמיד.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום אוטונומיה והשתתפות תלמידים בתהליכים חברתיים, לימודיים ואחרים.
 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לרגשותיהם ורגשות האחר, תוך קידום היכולת להמשגה ולהבעה של רגשות.
 • לפתח כישורים, מיומנויות ומושגים להתנהלות מותאמת במצבי חיים שונים, תוך התנסות פעילה.
 • לשלב יעדים בתחום הרגשי-חברתי בתוכנית האישית והכיתתית במגוון הזדמנויות ובשגרות הלמידה, תוך היוועצות בצוות רב-מקצועי.
 • לפתח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חולי לתלמידים חולים בהתאם להגדרה בחוק ילדים חולים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות החינוכי-טיפולי ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה. 
 • להטמיע את תכנית "מתעודה לתהודה", המחזקת למידה אישית מותאמת יכולות והתפתחות אישית 
 • לטפח תכניות יחודיות המותאמות לתלמידים עולים ולתלמידים משולבים.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מגוון יוזמות ומסגרות לפעילות משותפת של מורים, הורים, תלמידים והקהילה בתחום הלימודי ובתחום החברתי-ערכי.
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • חינוך מיוחד: מגוון כלים וערוצים לקיום תקשורת שוטפת עם הורי התלמידים.
 • חינוך מיוחד: מעורבות של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהנהגה הבית-ספרית.
 • תוכנית עבודה הכוללת התייחסות לרצפים השונים ולשונות התלמידים.
 • מסגרות ייחודיות לקידום תלמידים על כל הרצף: חינוך מיוחד, מחוננים, מצטיינים, ילדים בסיכון, עולים חדשים ועוד.
 • תכנית "משיקים"אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות למידה בהשקה לתחומי הדעת 1739 תכנית משיקים היא חבירה בין מומחים בתחום לקויות למידה לבין מומחים בתחמי הדעת לשם יצירת שפה משותפת העוסקת בהתאמת ההוראה לתלמידים מתקשים ובעלי לקויות למידה בהשקה לתחומי דעת.
 • יישום הליבה לשעת חינוך - 887 תכנית לטיפוח הלמידה החברתית-ערכית תוך שילוב של ההיבט הקוגניטיבי וההיבט החוויתי וההתנסותי באופן ספיראלי. פעילויות לכיתות ז'-י"ב לחודשים ספטמבר-יוני.
 • "דילמות מוסריות"- התוכנית מבוססת על התיאוריה של פרופ' קולברג שממנה עולה כי ניתן לקדם את החשיבה המוסרית באמצעות דיוני דילמה. בתוכנית הסבר מפורט על דרכים מגוונות לניהול דיונים על דילמות בכיתה וכן מגוון עשיר של דילמות מחיי יום יום בבית הספר ובחברה
 • קהילה הוגנת-התכנית "לקראת קהילה הוגנת בבית הספר" מציעה לתלמידים ולמורים מסגרת התנסותית בחינוך מוסרי.
 • מעלים באקלים-מטרות התוכנית הן: לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עמם הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • מנהיגות צעירה- מטרת התכניות להכשרת מנהיגות צעירה להקנות לבני הנוער  מיומנויות ולטפח כישורים שיסייעו להם במילוי תפקידי מנהיגות על פי אמות מידה דמוקרטיות; לזמן לבני הנוער  התנסויות בתפקיד מנהיגות, תוך הפקת לקחים מתמדת ויישום בליווי הדרכה, תמיכה ומשוב
 • תכנית mooc במערכת החינוך - (2878)מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם

קידום החינוך הבלתי פורמאלי בחברה הערבית :

 • על פי החלטת ממשלה 992 דרך תכניות העצמה מהמאגר הירוק של משרד החינוך. .יש לפנות למנהל יחידת הנוער ברשות המקומית
 • הטמעת תכנית של"ח וידיעת הארץ בחט"ב בחברה הערבית. התכנית הורחבה בעשרה בתי ספר בתשע"ח. מר עומר עספור מפקח של"ח וידיה"א באגף חברה ערבית מינהל חברה ונוער, טלפון: 050-7872886
 • חוגי סיירות במסגרת לימודי שדה חברה להגנת הטבע לתלמידי חטיבות הביניים דרך תכנית אתגרים. מר עומר עספור מפקח של"ח וידיה"א באגף חברה ערבית מינהל חברה ונוער, טלפון: 050-7872886
 • ידע זה אחריות: הפדגוגיה המבוססת על קשר אישי בין כל תלמיד למבוגר מלווה אשר מהווה דמות משמעותית, יוצרת אמון, דורשת ולא מוותרת. המלווה מציב מטרות, מדרבן ומטפח מוטיבציה ואמונה ביכולת. הפדגוגיה נשענת על היכולת להציב תמונת עתיד ראויה מחד גיסא ותמיכה בהתמודדות עם הקשיים שבדרך מאידך גיסא. השפה הבית ספרית מתאפיינת בשילוב של אמונה ביכולת עם שיח מוטיבציוני. המושג "מצוינות אקדמית" מוביל את השיח. בי"ס קדמה, ירושלים
 • ניהול עצמי מתמיד: פדגוגיה המאפשרת לתלמידים פיתוח מיומנויות ויכולת ניהול עצמי שיובילו אותם להישגים בלימודים. במוצר משולבים תהליכי לווי וחונכות מעמיקים לתלמידים וגם לצוות החינוכי, התאמת תוכניות לימודים לצרכים אישיים ודיאלוג מתמיד בין צוותי הוראה וצוותים טיפוליים. תיכון ניסויי דור, הרצליה.
 • בית ספר לתקווה: תפיסת האימון בחינוך מבססת את תפקיד המחנך על עקרונות וערכי האימון הספורטיבי. שימוש בכלי אימון אישי וקבוצתי מעוררים מוטיבציה להשקעת משאבים בלמידה, יצירת רשת ביטחון, אמונה ביכולת ורצון לדבוק במטרה למרות הקושי. חטיבת ביניים ניסויית, נווה יונתן, רמלה
 • גשר לחיים: שילוב צעירים עם מוגבלויות כאזרחים פעילים ועצמאיים בחברה, באמצעות הקמת מערך מעסיקים תומך וקהילה מכילה, שיבוץ מתאים וליווי תוך הכשרה והתנסות מדורגת בעולם העבודה. בי"ס ניסויי לחינוך מיוחד, רגבים, קריית חיים