מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

11 שילוב ערכים בפעילות בית הספר

חובה

שילוב בפעילות המוסד החינוכי של ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר

 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • צוות החינוך מחנך לערכים דמוקרטיים, יהודיים, ציוניים והומניסטיים ומחזק את הזיקה לארץ, למורשת ולמדינה (בהתאמה למאפייני כל מגזר).
 • התלמיד בעל יכולת שיפוט מוסרי ותפיסה ערכית-אזרחית פעילה ומגובשת, המחוברת לארץ, למורשת ולמדינה יהודית ודמוקרטית, והמתבססת על מחויבות לערכי מגילת העצמאות (גיבוש זהות עצמית, המבוססת על מאפייני כל מגזר).
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם התכנית החינוכית של בית-הספר מביאה לידי ביטוי ערכים המופיעים בחזון בתחומי הדעת ואורח החיים הבית-ספרי?
 • האם משולבים ערכים בהוראת תחומי הדעת במרחבי הלמידה ובאורח החיים הבית-ספרי (טיולים, הפסקות, טקסים, ימי שיא בחיבור לחגים ולימים מיוחדים, מפגשי הורים וקהילה וכו')?
 • האם קיימת מוכנות ומסוגלות של הצוות לקיים דיונים ערכיים ולעסוק בדילמות בחיבור לתוכני הלימוד ולנושאים אקטואליים ואזרחיים?
 • עד כמה הצוות החינוכי מוכשר ומיומן ביצירת חיבורים בין ההיבטים הרגשיים להיבטים החברתיים ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • האם תלמידים מוערכים גם בתחום החברתי-ערכי? מהן העדויות לכך?
 • האם התכנית "בשבילי הזיכרון" מופעלת במגוון הקשרים, זמנים ומסגרות, לאורך השנה?
 • האם בית-הספר מתבסס על מסד נתונים בגיבוש תכנית ההכנה לשירות משמעותי?

תרבות ארגונית

 • לערוך מיפוי בית-ספרי בהיבטים לימודיים רגשיים, חברתיים, ערכיים והתנהגותיים כבסיס לבניית תכניות אינטגרטיביות - פרו-חברתיות ופסיכופדגוגיות - בהתאם לצרכים שזוהו
 • לבנות תכנית בית-ספרית, הנוגעת למוכנות ולנכונות לשירות משמעותי בצה"ל ובשירות הלאומי–אזרחי
 • לאפשר לכל תלמיד להשתתף לפחות במסע בונה זהות אחד, כגון: מסע מבראשית, מסע ישראלי, מסע לפולין ועוד
 • להבטיח שכל תלמיד יעלה לירושלים לפחות 3 פעמים במהלך שנות לימודיו
 • לבנות תכנית טיולים רב-שנתית, המשלבת ערכים בטיול

הוראה-למידה-הערכה

 • להפעיל תכנים ותכניות העוסקים במורשת וזהות, בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל
 • לעסוק בסוגיות אקטואליות, המזמנות דילמות חברתיות ואזרחיות
 • לקיים שיח, המעמיק את יכולת השיפוט המוסרי של התלמידים, באמצעות עיסוק בדילמות מוסריות וקידום מודל "קהילה הוגנת" במוסדות החינוך
 • לקדם תהליכים, המעצבים את הכיתה כקבוצה חברתית, המאפשרת את חיזוק הזהות האישית
 • לשלב חינוך לסובלנות, לרב-תרבותיות ולשמירה על זכויות האדם בהוראת תחומי הדעת ובציון ימי לוח רלוונטיים
 • להעריך את תפקוד התלמיד בהיבט חברתי-ערכי ואזרחי בצומתי זמן קבועים, תוך ומתן ביטוי לכך בתעודה
 • לעודד למידה שיתופית בין בתי ספר בארץ ועם בתי ספר בתפוצות  להעמקת הזהות היהודית
 • לקדם שיח חברתי –ערכי עם תלמידים מהתפוצות באמצעות המרחב הווירטואלי ובלמידה מרחוק

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע ואת יכולת ההתבוננות הפנימית של הצוות החינוכי בהקשר לשילוב העיסוק בערכים בתחומי הדעת ובשעות החינוך
 • לבסס בקרב הצוות מיומנויות בהנחיה ובאימון קוגניטיבי בעזרת הרכז החברתי והיועץ
 • לפתח בקרב הצוות מיומנות לגיבוש תכנית בית-ספרית על בסיס התכנית "בשבילי הזיכרון"

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד מורשת ואזרחות בהתבסס על תכניות לימודים רגילות ומותאמות
 • לזמן למידה והתנסות ביישום ערכים, בשיעורים ייעודיים ובחיבור לתחומי דעת ולנושאי הכנה לחיים
 • לעסוק בנושא השואה והגבורה בהתאם למאפייני התפקוד והלקות תוך יישום המתווה המותאם של תכנית "בשבילי הזיכרון" וחומרים נוספים
 • לקדם השתתפות בפעילות חוץ-בית-ספרית ובטיול שנתי תוך מימוש הזכות לטיול מונגש
 • לעודד השתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער בשילוב פרטני או קבוצתי
 • לאפשר השתתפות תלמידים במסעות לפולין בהשתלבות פרטנית או קבוצתית עם בתי-ספר מהחינוך הרגיל או במשלחת החינוך המיוחד
 • ללמד נושאים ולתכנן טקסים לקראת קבלת תעודת זהות בכל רמות התפקוד
 • לעודד ולקדם השתלבות בשירות משמעותי: שירות לאומי, התנדבות לצה"ל ושירות בצה"ל
 • לקדם מטלת ביצוע משותפת למוסדות חינוך ממלכתי וממלכתי דתי באזרחות
 • לטפח זהות ציונית דתית בתחומי הדעת ובפעילויות חינוכיות. הטמעת תכנית "יש"י"
 • בתכניות ההוראה-למידה של תחומי הדעת מודגשים ההיבטים הערכיים של הנושאים הנלמדים, תוך שימוש במודלים ובכלים שפיתחו לצורך זה.
 • בתכנית החינוכית-ערכית משולבים ימי לוח, הידועים לכלל באי בית-הספר.
 • מרחבי הלמידה מזמנים שיח, למידה והתנסות בעקבות ערכים.
 • תכנית "בשבילי הזיכרון" מיושמת הן בשבוע שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה והן במגוון הזדמנויות רלוונטיות.
 • הרכז החברתי-ערכי שותף בצוות ההנהלה ומוביל את מהלכי התכנון וההפעלה של התכנית הבית-ספרית.
 • בשיעורי החינוך ובתחומי הדעת עוסקים בסוגיות ובדילמות מוסריות וחברתיות אזרחיות במודל "קהילה הוגנת".
 • בית-הספר מעודד את התלמידים להשתתף בפעולות לנכונות ולמוכנות לשירות משמעותי.
 • קהילה הוגנת- בניית סדירויות בית ספריות לתרגול ערכי צדק וניהול דילמות מוסריות
 • בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה במערכת החינוך גני ילדים יסודי ועל יסודי
 • קשר רב דורי - 795
 • מורשת יהדות אתיופיה -  2804 עוסקות בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • נעלה לירושלים -  790 תכנית לחיזוק מורשת, תרבות ומסורת ישראל תוך עידוד הסיורים והטיולים בירושלים
 • הכנה לצה"ל חומרים ומידע מאתר מנהל חברה ונוער
 • מסעות בוני זהות
 • מסע ישראלי -  895 תכנית מסע ישראלי היא תכנית לבירור, לגיבוש ולחיזוק הזהות היהודית, הישראלית והציונית של בני הנוער במדינת ישראל. התכנית כוללת מסע בין נופי ארץ-ישראל במשך שבוע ימים במטרה לחבר את בני הנוער לעצמם, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לארצם ולמדינת ישראל.
 • על סמלים טקסים ומועדים - מטרת התוכנית להביא למודעות בני הנוער את חשיבותם של הסמלים, הטקסים והמועדים ולטפח אצלם יחס של כבוד כלפיהם.
 • להיות אזרח במדינת ישראל- 891 תכנית להיות אזרח היא תכנית לטיפוח הזהות הישראלית והמחויבות לשמירה על זכויות וחובות לקראת קבלת תעודת הזהות.
 • תכנית זהות (דרוזים, ערבים, צרקסים)- תכניות העוסקות בזהות ותרבות

חינוך מיוחד

חמ"ד

חרדי