מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעד בית-ספרי

17 יצירת רצף חינוכי

בית-ספר כמוקד משמעותי בקהילה – טיפוח תרבות, המעודדת מעורבות, שותפות ויזמות של ההורים, הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה לימודית, חינוכית וערכית

 • המוסד החינוכי מקיים קשר עם הקהילה ועם מסגרות החינוך הלא פורמלי ליצירת ראייה הוליסטית ורצף חינוכי.
 • המוסד החינוכי מקדם, מעודד ומאפשר מעורבות ויזמות של תלמידים, מורים והורים כך שיוכלו לקחת חלק משמעותי בתכנון מימוש יעדיו ומשימותיו.
 • המוסד החינוכי מקיים דיאלוג רגשי וערכי פתוח ובונה במרחב הבית-ספרי, הקהילתי והחברתי, המתבסס על סדירויות תומכות קבועות.
 • הצוות החינוכי מקדם יוזמות, מטפח מנהיגות צעירה והשתתפות תלמידיו בחיי בית-הספר והקהילה.
 • צוות החינוך מזדהה, מחויב ומרגיש שייך ושבע רצון במערכת החינוך ובמוסד החינוכי שבו הוא מועסק.
 • התלמיד חדור תחושת סיפוק ושייכות חברתית ואקדמית למוסד החינוכי ורואה בו מקום, הנותן מענה הוליסטי ומותאם לצרכיו המגוונים ומשמעות לחייו.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • התמדה בבית-הספר.
 • נשירה מבית-הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי התלמידים על השתתפותם בפעילויות פנאי - חברה, מנהיגות והתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה תפיסת בית-הספר כמוקד בקהילה מוטמעת בקרב באי בית-הספר? עד כמה הקהילה פתוחה לשיתוף פעולה?
 • באיזה מידה הצוות החינוכי והקהילה מרגישים מחויבים לעשייה המשותפת?
 • מהי איכות הקשר בין מסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי לקידום היבטים חברתיים-ערכיים?
 • עד כמה מורים, הורים ותלמידים יוזמים, פעילים ומעורבים בחיי בית-הספר?
 • עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם הורים ותלמידים? עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית-לימודית?
 • עד כמה הורים מעורבים בקביעת 25% הגמישות הפדגוגית בתכנית הלימודים.

תרבות ארגונית

 • לבסס את השותפות בין מורים, הורים ותלמידים באמצעות גיבוש הליך של קביעת תחומי מעורבות בפעולות בית-הספר
 • למסד ערוצי תקשורת ומסגרות קבועות לשיח ולשילוב בנושאים הקשורים לבית-הספר ולקהילה
 • למפות ולגייס שותפים בקהילה להשתלבות בפעולות לקידום החינוך בבית-הספר ובקהילה
 • למפות ולאגם משאבים הקיימים בבית-הספר ובקהילה לשם טיפוח ההון האנושי והחוסן הקהילתי
 • לפתח מסגרות לחיזוק הקשר בין בית-הספר למסגרות החינוך הלא פורמלי

הוראה-למידה-הערכהה

 • למפות צרכים לימודיים וחברתיים בקרב מורים, הורים ותלמידים לצורך מתן מענה משותף
 • לעודד יוזמות ופעולות משותפות של הורים - מורים - תלמידים בתחום הלימודי והחברתי ולפתח מיזמים לטובת הקהילה
 • לזהות הזדמנויות ללמידה וחינוך בקהילה
 • לנהל שיח בין מורים, הורים ותלמידים בסוגיות הנוגעות לחיי בית-הספר בערוצי תקשורת שונים
 • לשלב הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים בית-ספרית

פיתוח מקצועי

 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית, הרואה ביחסי בית-הספר והקהילה ערך ותרומה לבית-הספר ולקהילה

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים תהליכי למידה במוקדים שונים בקהילה, כחלק מהתאמת ההוראה למאפייני התלמידים
 • אתר מוקדי חוזק לצורך שילוב תלמידים בפעילויות קהילתיות, כחלק מטיפוח אזרחות פעילה
 • לחזק בקרב גופים קהילתיים את ההכרה ביכולתם להיתרם מהשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים
 • לשלב תלמידים בפעילויות התנדבות ובהתנסות במקומות עבודה בקהילה

תרבות ארגונית

 • לקדם קשר של שותפות ושקיפות עם משפחות התלמידים לטיוב המענה לצורכיהם המיוחדים
 • לקיים שיתופי פעולה עם ההורים והתלמידים בהקשר להשתלבותם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים ובתכניות המשך לקראת סיום לימודיו
 • לטפח בבתי-ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים בית-ספרית

תרבות ארגונית

 • לגבש ולהטמיע תכנית עבודה בית-ספרית, המעמיקה את יעדי החמ"ד והקהילה
 • להפעיל את תוכנית "במ"ה - בית מדרש הורים" ולהטמיע תכניות תעודה: "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" בשיתוף הורים
 • מגוון יוזמות ומסגרות לפעילות משותפת של מורים, הורים, תלמידים והקהילה בתחום הלימודי ובתחום החברתי-ערכי.
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • חינוך מיוחד: מגוון כלים וערוצים לקיום תקשורת שוטפת עם הורי התלמידים.
 • חינוך מיוחד: מעורבות של הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בהנהגה הבית-ספרית.

חמ"ד

חינוך מיוחד