על-יסודי: מודל התקצוב הדיפרנציאלי

מתוך מתנ״ה תשע״ח
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מודל התקצוב הדיפרנציאלי גובש במשרד החינוך בשנת 2014 מתוך כוונה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד ותלמיד במערכת החינוך.

יישום מודל התקצוב החדש החל בשנה"ל תשע"ה ויתפרס על-פני חמש שנים עד ליישום מלא בשנה"ל תשע"ט. בשנה"ל תשע"ח יהיה יישום המודל בהיקף 78% מהתכנית המלאה.

עקרונות התקצוב:

א. הגדלת בסיס התקן בחטיבת הביניים ב-2 ש"ש לכיתה במהלך מדורג של חמש שנים - בשנה"ל תשע"ח התקן הבסיסי גדל ב- 1.56 ש"ש ויגדל עד ל-2 ש"ש בתום הליך היישום (נספח א').

ב. הקצאת משאב תוספתי בית-ספרי - יוקצה סל טיפוח בית-ספרי המותאם לצורכי התלמידים לפי פרופיל בית-הספר.

בתום תהליך היישום תהיה תמונת התקציב הבית-ספרי כזו:

בסיס התקן החדש + שעות תמריץ עדכניות, בתוספת סל טיפוח חדש, המותאם לפרופיל הבית-ספרי, ללא הסלים הייעודיים שצוינו לעיל.

ג. הגדלת האוטונומיה הניהולית בניצול המשאבים - המרת סלים חיצוניים שהיו עד כה "צבועים" לתכניות ספציפיות לסל בית-ספרי, שמוגדרים בו רק יעדיו הכללים, כך שלבית-הספר תהיה האוטונומיה להחליט במידה רבה על אופן ניצולם. סלי השעות שאוגמו לטובת הגדלת סל הטיפוח הם: שיפור ההישגים, חינוך אישי ומחצית משעות התמריץ וסל החמ"ד. סלים אלו יוסטו בהדרגה לסל הטיפוח בהתאמה לקצב יישום התכנית, ועם השלמת היישום יוטמעו באופן מלא בשעות הטיפוח.

שעות הטיפוח יסייעו לבתי-הספר למקד את העבודה על-פי הדגשים הבאים:

  • מניעת נשירה וחיזוק ההתמדה, בדגש על ילדים בסיכון (מומלץ להקדיש כ20% מסל הטיפוח לנושא זה).
  • מתן מענים פרטניים וקבוצתיים לקידום הישגים בתחומי הליבה - שפות, מתמטיקה ומדעים, תוך שיפור מיומנויות למידה ותפקודי לומד. יש להקצות 4-8 שעות לשכבה למת"לית, בהתאם לגודל השכבה. יש לתת דגש על חיזוק ההבעה בכתב ובעל פה בשפת אם, בדגש על הקניית מיומנויות חקר ודיבור בציבור.
  • מתן מענים ייחודיים ודיפרנציאליים תוך יישום תכניות אישיות לקידום תלמידים מתקשים ומצטיינים.
  • מיסוד מסגרות נוספות לאינטראקציה מורה-תלמיד והעצמה אישית, ומיסוד מענים רגשיים לתלמידים ולמורים באמצעות הרחבת שעות היועץ החינוכי והטמעת תכניות, המקדמות דיאלוג חינוכי (ברוח חאלו"ם ומרח"ב).
  • העמקת הקשר עם ההורים ועבודה עם המשפחות והקהילה.

בחינוך הערבי, הבדואי והדרוזי יושם דגש מיוחד על הנושאים שלהלן, נוסף על המפורט לעיל:

  • חיזוק מיומנויות יסוד - ערבית, עברית לדוברי ערבית, בדגש על חיזוק מיומנויות האזנה ודיבור, אנגלית ומתמטיקה.
  • תכנית "עברית על הרצף" תופעל בכיתות ז'-ט', בהיקף של 2 ש"ש.
  • התכנית "יהיה בסדר" תופעל בהיקף של 1 ש"ש.
  • תכניות העשרה בתחומי אמנויות.
  • חינוך לא פורמלי.

הפעלת סל הטיפוח:

על בית-הספר יהיה להכין תכנית ייעודית לשימוש בשעות התוספתיות, בהלימה לייעוד המפורט ולהיקף השעות התוספתיות. ניתן להשתמש בשעות אלה להארכת יום הלימודים, להוראה בקבוצות קטנות ולעבודה במודל של כמה מורים בכיתה. יש לשתף את הפיקוח הכולל ואת הפיקוח של אגף ילדים ונוער בסיכון בבניית תוכנית הניצול של סל הטיפוח.

התכנית הייעודית לשימוש בשעות התוספתיות היא חלק מתכנית העבודה הבית-ספרית הכוללת שתוצג ושתאושר על-ידי הפיקוח הכולל או על-ידי הוועדה המלווה הבית-ספרית. הפיקוח הכולל ילווה את תהליך הגיבוש של התכנית ואת יישומה. היקף הליווי בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של כל אחד מבתי-הספר באזור הפיקוח ייגזרו מהיקף השעות התוספתיות לכל בית-ספר וממדדי איכות נוספים.

תכנית "מרום" – ליווי פדגוגי וארגוני לבתי-הספר, במסגרת התקצוב הדיפרנציאלי

בד בבד עם שינוי מודל התקצוב הדיפרנציאלי מופעלת תכנית "מרום" בבתי-ספר במדד טיפוח גבוה. התכנית נועדה למתן את הקשר בין רקע חברתי-כלכלי לבין הישגים לימודיים.

בתי-הספר שבתכנית נבחרים על-ידי המחוז ומקבלים ליווי פדגוגי וארגוני בשתי דרגות ליווי (מוגבר למשך 5 שנים ומתון למשך 3 שנים) על-מנת לסייע להם לטפח תשתיות בתחומי הניהול, הארגון והפדגוגיה ולמצות באופן מיטבי את שעות הלימוד. כל זאת במטרה לשפר את הישגיהם ואת האקלים החינוכי ולצורך צמיחה בית-ספרית. תוכנית העבודה של תוכנית "מרום" תאושר במסגרת הוועדה המלווה כחלק מאישור תוכנית העבודה הבית-ספרית הכוללת.

חזרה לשעות