מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

2טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

تنمية مهارات عاطفيّة واجتماعيّة وقِيَمِيَة في التعلّم.

 • התמדה בבית הספר.
 • אחוז נשירה מבית הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 •  שיעור התלמידים המדווחים על קיום שיחות בכיתה על אודות דרכי התמודדות  במצבי חיים מורכבים ומאתגרים.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פיתוח מודעות עצמית וחברתית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על על קבלת השונות על כל היבטיה - שונות בדעה, בזהות, בתרבות.
 • שיעור התלמידים המדווחים ששיעורי החינוך עוסקים בסוגיות ערכיות ומוסריות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פיתוח מודעות חברתית בקרב תלמידים.
 • שיעור התלמידים המשתתפים בפעילויות פנאי והעשרה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פעילות פנאי, חברה, מנהיגות והתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה המחנכים בבית הספר תופסים עצמם כמתכללי תהליך המיפוי והאיתור של צורכי התלמידים?*עד כמה המחנך פועל ומשפיע על תהליכים חברתיים בכיתה המקדמים ערבות הדדית ואחריות חברתית בין חברי הכיתה?*עד כמה הצוות הבית ספרי מגבש ומתווה ערוצי פעולה לקיום שיח רפלקטיבי המאפשר התפתחות אישית לתלמידים?*באיזה אופן מתקיימות מסגרות פדגוגיות, ניהוליות, חברתיות למתן מענה דיפרנציאלי לכלל התלמידים על פני הרצף?*באיזו מידה יש התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים ולקידום חוסן נפשי בתוכניות האישיות והכיתתיות לתלמידים?*באיזו מידה משולבות ונידונות סוגיות ערכיות על ידי המחנכים והמורים המקצועיים במסגרת תחומי הדעת?*האם התלמידים רואים במוריהם כתובת לפנייה כאשר הם זקוקים לעזרה?*עד כמה המחנכים יוצרים הזדמנויות להתנסות חברתית כיתתית ובית ספרית?*עד כמה המורים/מחנכים מכירים ומעודדים את התלמידים לפנאי איכותי ולקיחת תפקידים בכיתה בבית הספר ובקהילה?

הוראה-למידה-הערכה

 • למפות את כלל התלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים כבסיס לגיבוש תוכניות אישיות, כיתתיות ובית ספריות המקדמות מיומנויות למידה ערכית רגשית וחברתית.
 • לזמן לתלמידים למידה והתנסות רגשית-חברתית-ערכית המתמקדת בתרגום ערכים להתנהגויות ובדילמות מוסריות יומיומיות הרלוונטיות לעולמם, בשעת חינוך ובמסגרת הוראת תחומי הדעת.
 • לפתח מיומנויות רגשיות וחברתיות באמצעות טיפוח מודעות עצמית וזהות אישית חברתית ותרבותית, עיסוק בדילמות מוסריות המאפיינות את הגיל ובהרחבת האפשרויות לבחירה וקבלת החלטות מושכלת.
 • לגבש ולהפעיל תהליך מבוסס "הערכה מעצבת" לתפקודי התלמיד בהיבטים רגשיים וחברתיים.
 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית.
 • להעמיק ולהרחיב מגוון תוכניות ופעולות לטיפוח מנהיגות, מעורבות ופנאי איכותי.
 • להרחיב את מעורבות, שותפות ואחריות התלמידים בחיי בית הספר: בשיעורים, בשכבה ובקהילה.

תרבות ארגונית

 • ליצור שגרות, מסגרות ופעולות של הצוות החינוכי להיכרות מעמיקה עם התלמיד, חוזקותיו, חולשותיו וצרכיו.
 • להבנות מסגרות לימודיות ארגוניות וחברתיות, המותאמות למנעד רחב של תלמידים שונים בעלי מגוון יכולות בבית הספר.
 • להרחיב את השותפות עם גורמים שונים בקהילה במטרה למצות את הפוטנציאל לקידום התלמידים.
 • לקבוע צמתים לבדיקת יעילות תוכניות העבודה הכיתתיות והאישיות ולעדכנן.
 • ליצור מנגנונים המאפשרים ניידות תלמידים בין כיתות ומגמות כדי להצמיחם בהתאם לחוזקותיהם.
 • ליזום ולאפשר הזדמנויות לשיתוף חברת התלמידים ובאי בית הספר המאפשרות לתלמידים לבטא את חוזקותיהם.
 • להטמיע כלים לאיתור ולהתערבות לימודית וחברתית עם תלמידים לקויי למידה והפרעות קשב - הוראה-למידה-הערכה בהתאם ל"תוכנית החדשה".
 • למנות ולהכשיר רכז השתלבות שיסייע בקידום יכולות המורים לתת מענה לתלמידים על צורכיהם השונים.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, אם יעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, ממד-על: מחויבות לתלמידים ולבית הספר.  

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע המקצועי של הצוות החינוכי בבניית תוכניות יישומיות ובביצוען.
 • לפתח ולבסס ידע וכלים פסיכו-פדגוגיים, מתוך סימולציות וניתוחי מקרה, המכוונים להענקת מענה דיפרנציאלי וכולל לתלמידים.
 • לקדם ולבסס ידע, כלים ומיומנויות של מחנכי כיתות בפדגוגיה חברתית.
 • לחזק מיומנויות, ידע וכלים בטיפוח היכולת לקידום והעצמה בד בבד עם מתן מענה לשונות גם דרך שותפויות.
 • להטמיע את התוכנית כישורי חיים, חלום, מרחב וליבת החינוך החברתי בחטיבת הביניים.
 • לפתח את מסוגלות המורים להטמיע את התוכנית החדשה להתערבות עם תלמידים לקויי למידה או עם הפרעות קשב.

תרבות ארגונית

 • למסד שיח והיוועצות של מחנך עם בעלי תפקידים כגון מטפלים ממקצועות הבריאות, יועץ ופסיכולוג לקידום הלמידה הרגשית-חברתית של התלמיד.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום אוטונומיה והשתתפות תלמידים בתהליכים חברתיים, לימודיים ואחרים.
 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לרגשותיהם ולרגשות האחר, ולקדם המשגה והבעת רגשות.
 • לפתח כישורים, מיומנויות ומושגים להתנהלות מותאמת במצבי חיים שונים, תוך התנסות פעילה.
 • לשלב יעדים בתחום הרגשי-חברתי בתוכנית האישית והכיתתית במגוון הזדמנויות ובשגרות הלמידה.
 • לפתח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חולי לתלמידים חולים בהתאם להגדרה בחוק ילדים חולים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות החינוכי-טיפולי ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה.
 • להטמיע את תוכנית "מתעודה לתהודה", המחזקת למידה אישית מותאמת, יכולות והתפתחות אישית.
 • לטפח תוכניות ייחודיות המותאמות לתלמידים עולים ולתלמידים משולבים.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תוכנית "משיקים" - (1739) אומנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות למידה בהשקה לתחומי הדעת. תוכנית משיקים היא חבירה בין מומחים בתחום לקויות למידה לבין מומחים בתחומי הדעת לשם יצירת שפה משותפת העוסקת בהתאמת ההוראה לתלמידים מתקשים ובעלי לקויות למידה בהשקה לתחומי דעת.
 • יישום הליבה לשעת חינוך - (887) תוכנית לטיפוח הלמידה החברתית-ערכית תוך שילוב של ההיבט הקוגניטיבי וההיבט החווייתי וההתנסותי באופן ספירלי. פעילויות לכיתות ז'-י"ב לחודשים ספטמבר-יוני.
 • "דילמות מוסריות"- התוכנית מבוססת על התיאוריה של פרופ' קולברג שממנה עולה כי ניתן לקדם את החשיבה המוסרית באמצעות דיוני דילמה. בתוכנית הסבר מפורט על דרכים מגוונות לניהול דיונים על דילמות בכיתה וכן מגוון עשיר של דילמות מחיי היומיום בבית הספר ובחברה.
 • קהילה הוגנת - התוכנית "לקראת קהילה הוגנת בבית הספר" מציעה לתלמידים ולמורים מסגרת התנסותית בחינוך מוסרי.
 • מעלים באקלים - מטרות התוכנית הן לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עימן הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • מנהיגות צעירה - מטרת התוכניות להכשרת מנהיגות צעירה היא להקנות לבני הנוער  מיומנויות ולטפח כישורים שיסייעו להם במילוי תפקידי מנהיגות על פי אמות מידה דמוקרטיות; לזמן לבני הנוער  התנסויות בתפקיד מנהיגות, תוך הפקת לקחים מתמדת ויישום בליווי הדרכה, תמיכה ומשוב.
 • תוכנית mooc במערכת החינוך - (2878) מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם
 • "כישורי חיים לחטיבת ביניים" תכנית  הפועלת לפיתוח כשירות רגשית חברתית

קידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית

 • על פי החלטת ממשלה 992 דרך תוכניות העצמה מהמאגר הירוק של משרד החינוך; יש לפנות למנהל יחידת הנוער ברשות המקומית
 • הטמעת תוכנית של"ח וידיעת הארץ בחט"ב בחברה הערבית. התוכנית הורחבה בעשרה בתי ספר בתשע"ח. מר עומר עספור מפקח של"ח וידיעת הארץ באגף חברה ערבית מינהל חברה ונוער, טלפון: 050-7872886
 • חוגי סיירות במסגרת לימודי שדה חברה להגנת הטבע לתלמידי חטיבות הביניים דרך תוכנית אתגרים. מר עומר עספור מפקח של"ח וידיעת הארץ באגף חברה ערבית מינהל חברה ונוער, טלפון: 050-7872886

חינוך מיוחד

חמ"ד

 • ידע זה אחריות: הפדגוגיה המבוססת על קשר אישי בין כל תלמיד למבוגר מלווה אשר מהווה דמות משמעותית, יוצרת אמון, דורשת ולא מוותרת. המלווה מציב מטרות, מדרבן ומטפח מוטיבציה ואמונה ביכולת. הפדגוגיה נשענת על היכולת להציב תמונת עתיד ראויה מחד גיסא ותמיכה בהתמודדות עם הקשיים שבדרך מאידך גיסא. השפה הבית ספרית מתאפיינת בשילוב של אמונה ביכולת עם שיח מוטיבציוני. המושג "מצוינות אקדמית" מוביל את השיח. בית ספר קדמה, ירושלים.
 • ניהול עצמי מתמיד: פדגוגיה המאפשרת לתלמידים פיתוח מיומנויות ויכולת ניהול עצמי שיובילו אותם להישגים בלימודים. במוצר משולבים תהליכי ליווי וחונכות מעמיקים לתלמידים וגם לצוות החינוכי, התאמת תוכניות לימודים לצרכים אישיים ודיאלוג מתמיד בין .צוותי הוראה וצוותים טיפוליים. תיכון ניסויי דור, הרצליה.
 • בית ספר לתקווה: תפיסת האימון בחינוך מבססת את תפקיד המחנך על עקרונות האימון הספורטיבי וערכיו. שימוש בכלי אימון אישי וקבוצתי מעוררים מוטיבציה להשקעת משאבים בלמידה, יצירת רשת ביטחון, אמונה ביכולת ורצון לדבוק במטרה למרות הקושי. חטיבת ביניים ניסויית, נווה יונתן, רמלה
 • גשר לחיים: שילוב צעירים עם מוגבלויות כאזרחים פעילים ועצמאיים בחברה, באמצעות הקמת מערך מעסיקים תומך וקהילה מכילה, שיבוץ מתאים וליווי בד בבד עם הכשרה והתנסות מדורגת בעולם העבודה. בית ספר ניסויי לחינוך מיוחד, רגבים, קריית חיים.


משתמש אנונימי #1

לפני 15 חודשים
ציון 0++
חסרה התייחסות לאקלים לימודי- משמעת, התנהגות מכבדת וקבלת סמכות מבוגר.
הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.