מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

יסודי: הדרכה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הדרכה בבית-הספר היסודי

רציונל

ההדרכה הבית ספרית מהווה משאב פדגוגי חשוב להצמחתם ולקידומם של סגלי ההוראה בבתי הספר. כדי שההדרכה תהיה אפקטיבית, על מנהל בית הספר לנהל אותה באופן מושכל ומבוסס נתונים.

ניהול ההדרכה יתבסס על צורכי בית הספר בזיקה לתוכנית האסטרטגית וליעדי המוסד החינוכי ובהתאם למדדי תוצאה שונים: ההישגים במיצ"ב, באח"ם ובמיפויים בית ספריים ביחס למיומנויות יסוד, לתוכניות לימודים, לאקלים הבית ספרי ולהיבטים נוספים בתחום החברתי-ערכי, בד בבד עם התייחסות לנתונים נוספים, כמו הדרכות קודמות שהצוות קיבל, הפיתוח המקצועי של הצוות הן במוסד והן במחוז, הוותק והניסיון של חברי הצוות בתחומים השונים.

מטרות ההדרכה בבית הספר

  • ליווי למידה והתפתחות מקצועית של צוות בית הספר בתחומים שונים תוך כדי התנסות בפרקטיקות בהקשר הבית ספרי.
  • פיתוח והשבחה של תהליכי הוראה, למידה והערכה בהלימה לעקרונות הלמידה המשמעותית, בהתאם לצורכי בית הספר כמערכת ולצורכי המורים כפרטים.
  • מיקוד בהצמחת כוחות פנים-בית ספריים במטרה לייצר תשתיות בעלות השפעה ושינוי לטווח ארוך בבתי הספר.
  • העצמת רכזים בית ספריים כמובילי תחום וכנותני מענה שוטף לשאר המורים בצוות בית הספר.

מודל בחירת ההדרכה

המודל לבחירת נושאי ההדרכה בחינוך היסודי הרשמי הרגיל מופעל בכל המחוזות. המנהל וצוותו יבחרו את תחומי ההדרכה ואת היקפיהם על סמך מיפוי ההישגים הלימודיים והחברתיים-ערכיים, היעדים, החזון הבית ספרי ועוד. במסגרת זו יקבע המנהל יום עד יומיים קבועים להדרכה, שבהם ישובצו המורים המודרכים כדי לאפשר למידה, צפייה ודיאלוג.

עיקרי המודל

  • היקף הקצאה דיפרנציאלי - מנהל בית הספר יקבל מהמחוז הודעה על היקף ההדרכה שנקבעה לבית הספר. לכל בתי הספר יוקצו ימי הדרכה אך היקף ההקצאה יהיה דיפרנציאלי וייקבע על בסיס מכלול מדדים בהם מדד טיפוח, מדדי תוצאה של בתי הספר ומדדים נוספים בקדימויות המחוזות.
  •  בחירת תחומי ההדרכה - מנהל בית הספר וצוותו יגדירו את צורכי ההדרכה (תחומים, היקפים ואוכלוסיית יעד.

בבחירת תחומי ההדרכה יתייחסו המנהל והצוות לתחום הלימודי ולתחום הרגשי-חברתי-ערכי בהלימה לצורכי בית הספר ויבחרו בשני תחומי הדרכה:

א . בתחום הלימודי : בתחום דעת/מקצוע/מיומנויות יסוד  

ב.  בתחום החברתי-ערכי-רגשי

  • מנהל בית הספר יוודא שסך ההדרכות בבית הספר אינו עולה על חמישה תחומים ושכלל ההדרכות למורה ספציפי אינו עולה על 3-2 תחומים בשנה.
  • דיאלוג עם המפקח הכולל - מנהל בית הספר יקיים דיאלוג עם המפקח על אודות הבחירה בראייה תלת-שנתית.

מרחבי הגמישות בבחירת ההדרכה

א  . גמישות בבחירת תוכן ההדרכה כך שיינתן מענה הן לתחום הלימודי והן לתחום הרגשי-חברתי-ערכי.

ב.  גמישות בבחירת היקף ההדרכה לתחום הלימודי ולתחום הרגשי-חברתי-ערכי.

ג.  גמישות בבחירת הדרכה בית ספרית או הדרכה באשכול אזורי.