מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

2טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

تنمية مهارات عاطفيّة واجتماعيّة وقِيَمِيَة في التعلّم.

 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פעילויות פנאי-חברה, מנהיגות והתנדבות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים ששיעורי החינוך עוסקים בסוגיות ערכיות ומוסריות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על קיום שיחות בכתה אודות דרכי התמודדות במצבי חיים שגרתיים ובמצבי לחץ. מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם מתקיים שיח רגשי וחברתי בין הצוות החינוכי לבין התלמידים במסגרות זמן קבועות?
 • האם מתקיים שיח רגשי וחברתי בקרב אנשי הצוות החינוכי למען רווחתם הנפשית וכמודל לשיח עם תלמידים?
 • האם שיעורי מפתח הל"ב וכישורי חיים מתקיימים בקביעות, אחת לשבוע, בכל הכיתות ומהווים מנוף לקידום היבטים רגשיים-חברתיים-ערכיים?
 • האם מתקיים דיון בסוגיות ערכיות ורגשיות בתחומי הזהות, המורשת והערכים ההומניסטיים במסגרת הוראת תחומי הדעת?
 • באיזו מידה יש התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים ולקידום חוסן נפשי בתוכניות האישיות והכיתתיות לתלמידים?
 • מהי מידת מעורבות הגורמים המקצועיים (רכז חברתי-ערכי, יועץ, פסיכולוג, מטפלים מתיא) בקידום שיח רגשי-חברתי בבית הספר?
 • האם המורים בעלי תחושת מסוגלות ביכולתם לנהל שיח רגשי-חברתי-ערכי?
 • האם קיימת הכשרה למחנכים חדשים, הכוללת את עקרונות ניהול כיתה, הכיתה כקבוצה חברתית ומיומנויות הנחיה?

תרבות ארגונית

 • לייצר סדירויות התומכות במתן מענה רגשי-חברתי-ערכי בהתאם לצרכים הדיפרנציאליים של התלמידים (שעות פרטניות המוקדשות לשיחות אישיות וקבוצתיות, ישיבות צוות רב-מקצועי ועוד).
 • לשבץ שעות הוראה קבועות במערכת השעות הכיתתית להפעלת תוכניות חברתיות- ערכיות-רגשיות בהתאם לשכבת הגיל: "מפתח הל"ב" ו"כישורי חיים" וכדומה.
 • לקבוע מועדים סדורים להנחיית הצוות החינוכי על ידי הרכז החברתי-ערכי, היועץ ומומחים רלוונטיים בתחום.
 • לקבוע צומתי הערכה קבועים להערכת היישום והאפקטיביות של תוכנית הפעילות החברתית-ערכית בהשתתפות כלל הצוות החינוכי.
 • לייצר שגרות של מפגשי עבודה במטרה לבחון ולקדם את התוכנית החברתית הבית ספרית (בהשתתפות הרכז החברתי- ערכי, צוות חברתי, רכז מועצת התלמידים, יועץ, מורה מלווה ועדה וכולי).
 • להעריך את עובד ההוראה כמפורט במפת הממדים (במקרים בהם נבחרו המדדים הרלוונטיים להערכה - מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר ו/או מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו).

הוראה-למידה-הערכה

 • למפות את כלל התלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים, ערכיים.
 • לבנות תוכנית בית ספרית ותוכניות כיתתיות המקדמות למידה ערכית וטיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות בהלימה למיפוי.
 • לזמן לתלמידים למידה והתנסות רגשית-חברתית-ערכית המתמקדות בתרגום ערכים להתנהגויות ובסוגיות יומיומיות הרלוונטיות לעולמם.
 • לקדם שיח, למידה והתנסות רגשית, חברתית וערכית בשעת חינוך ובמסגרת הוראת תחומי הדעת.
 • להעריך את תפקוד הלומדים ואת הישגיהם בהיבטים חברתיים, ערכיים ורגשיים (באמצעות כלי התבוננות של משרה"ח) ולתת לכך ביטוי גם בתעודה הבית ספרית.
 • לפתוח את היום בשיח רגשי במסגרת תוכנית "שיר של יום".
 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית.

פיתוח מקצועי

 • לזמן לכלל הצוות החינוכי למידה והתנסות בכלי הנחיה עדכניים בתחום הרגשי, החברתי והערכי (כמו: התנסות בניהול דיוני דילמה, ניתוח ערכים ותרגומם להתנהגויות, טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות במסגרות מגוונות, פסיכופדגוגיה וכולי).   
 • לזמן למחנכים למידה בהוראת מפתח הל"ב וכישורי חיים.
 • לוודא שהרכז החברתי-ערכי הוא בעל תעודת רכז ומשתלם במסגרות לפיתוח מקצועי המיועדות לרכזים לחינוך חברתי- ערכי.  

תרבות ארגונית

 • למסד שיח והיוועצות של מחנך עם בעלי תפקידים כגון מטפלים ממקצועות הבריאות, יועץ ופסיכולוג לקידום הלמידה הרגשית-חברתית של התלמיד.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח מיומנויות של ייצוג עצמי לקידום אוטונומיה והשתתפות תלמידים בתהליכים חברתיים, לימודיים ואחרים.
 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לרגשותיהם ולרגשות האחר, ולקדם המשגה והבעה של רגשות.
 • לפתח כישורים, מיומנויות ומושגים להתנהלות מותאמת במצבי חיים שונים, תוך התנסות פעילה.
 • לשלב יעדים בתחום הרגשי-חברתי בתוכנית האישית והכיתתית במגוון הזדמנויות ובשגרות הלמידה.
 • לפתח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חולי לתלמידים חולים בהתאם להגדרה בחוק ילדים חולים.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע הפסיכו-פדגוגי של הצוות החינוכי-טיפולי ולהקנות לו כלים לשילוב התנסויות רגשיות וחברתיות בלמידה.
 • לקדם את תפיסת החמ"ד "בית הספר כמשפחה" - תוכנית מערכתית – "אבני הדרך".   
 • לטפח ולהעמיק את הלמידה בתוכנית "מפתח הל"ב מתוך אמונה".   
 • לבסס שגרת עבודה מקצועית וקבועה לטיפוח מנהיגות התלמידים "הקהל למען ציון".   
 • לקבוע שעת הוראה קבועה במערכת השעות הכיתתית להפעלת תוכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לשכבת הגיל במסגרת "כישורי חיים".   
 • להקצות שעת לימוד לתוכנית מפתח הל"ב תוך הרחבת נושא הליכות עולם למסגרת המשפחתית.   
 • להדריך את צוותי ההוראה בתוכנית מפתח הל"ב בהובלת רכזי החינוך החברתי.   
 • מנהל בית הספר, הרכז החברתי-ערכי והיועץ החינוכי מובילים שיח רגשי-חברתי-ערכי בצוות החינוכי ועם הקהילה.
 • במערכת השעות הכיתתית משובצים שיעורים להוראה של תוכניות חברתיות-ערכיות-רגשיות בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל.  
 • כל תלמיד משתתף במסגרות לשיח חברתי-ערכי-רגשי בהרכבים שונים (אישי, קבוצתי, רב-גילי, חד-גילי) מעבר לשעת החינוך.
 • בתוכנית העבודה הבית ספרית משובצות פעילויות פנים-בית-ספריות וחוץ-בית ספריות (סמינרים, טיולים, טקסים, סיורים, ימי לוח וכולי), תוך התייחסות למטרות חברתיות-ערכיות-רגשיות.
 • בבית הספר קיימות מסגרות ייחודיות ופורצות דרך לקיום שיח ערכי-חברתי-רגשי.
 • חינוך מיוחד: היבטים פסיכו-פדגוגיים משולבים בהוראת נושאי ההכנה לחיים ותחומי הדעת, בפעילויות השונות ובתקשורת השוטפת עם התלמיד.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת שיח רגשי-חברתי-ערכי במפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים"
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802 תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • מפגשים בגובה העיניים - 780 תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • אל תלעגו לי - 805 תכנית מערכתית למניעת הצקה ואלימות באמצעות יצירת סביבה אכפתית ומתחשבת. התכנית נועדה לשפר את האקלים החינוכי-חברתי בבתי הספר באמצעות ולטפח סביבה אכפתית ומתחשבת.
 • גדולים ולא שותים – 806 תכנית לפיתוח כישורי התמודדות ומניעת שתיית אלכוהול בגיל הצעיר; התכנית מעודדת שיח עם תלמידי כיתות ה'-ו' והוריהם.
 • תוכנית כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • כולנו גיבורי אל - 2859 פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות. הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים" המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית מקום לכולם היא תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • בין חברים - 752 תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי:

"מפתח הל"ב" לשעת חינוך (ערבית)

"מפגשים מלב אל לב" (ערבית)

תכנית לחופשת החורף והאביב: מסגרת מוגנת, חינוכית וחוויתית בבית הספר בחופשת החורף והאביב برنامج عطلتي الشتاء والربيع

בתי הספר של החופש הגדול مدارس العطلة الصيفيّة

יוזמות ופרוייקטים בית ספריים מטפחים מיומנויות רגשיות וחברתיות مبادرات ومشاريع مدرسيّة

דיבור בציבור לפיתוח מיומנויות תלמידים בהצגה ובדיבור מול קהל الكلام للأنام

 • כישורים חיים: באמצעות חקר עולם החי ותצפית מונחית על התנהגות בעלי חיים, התלמידים מפתחים התבוננות מודעת על מצבים רגשיים בעולמם ויכולת התמודדות חברתית מתוך הבנה וניהול תקין של רגשותיהם. בי"ס ניסויי חורב, תל אביב


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.