מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

3יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות

بناء حيّزات تعلّميّة عصريّة مليئة بالتحدّيات، وبما في ذلك بيئات رقميّة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה סביבות הלמידה מכוונות פדגוגיה?
 • מהן תפיסות המורים כלפי למידה בסביבה דיגיטלית ומהי רמת המיומנות שלהם בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה במרחבים חדשניים פיזיים ודיגיטליים, במעבדות ובמרחבים בתוך בית הספר ומחוץ לו?
 • באיזו מידה המורים והתלמידים מקבלים הזדמנות להשפיע על עיצוב מרחב הלמידה הפיזי והמקוון באופן המשרת את צורכיהם ואת מטרותיהם הקוגניטיביות והחברתיות?
 • באיזו מידה שילוב סביבות למידה פיזיות ומקוונות בבית הספר מקדם תחושות חיוביות של התלמידים ביחס ללמידה?
 • באיזו מידה ניתנות משימות לבחירה במרחב הפדגוגי?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל שיהווה סוכן שינוי להובלת חדשנות פדגוגית במגוון מרחבי למידה חדשניים.
 • להבנות שגרות וסדירויות המאפשרות למידה חוץ-כיתתית.
 • לבסס תרבות של למידה המשלבת למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים (Blended Learning), פרקטיקה של 'כיתה הפוכה', שימוש במערכות לניהול למידה (LMS) בשגרה וסביבות ענן.
 • לייצר גמישות בשגרות בית הספר כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להשתמש בסביבות דיגיטליות סינכרוניות וא-סינכרוניות באופן המקדם מיומנויות חקר ושיתופיות תוך חיבור לעולם שמחוץ לבית הספר.
 • לייצר תנאים לשילוב משימות לפיתוח מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות בשגרות בית הספר.
 • להפעיל את ספריית בית הספר כמרכז משאבים, המשולב בלמידה ובפעילות פורמלית ולא פורמלית.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: ניהול ההוראה והחינוך.

הוראה-למידה-הערכה

 • לאתר באופן יזום חידושים בתחום סביבות למידה פיזיות ומקוונות, שהוכח שהן מקדמות למידה, ולרתום צוותי מורים להקמתן ולשילובן בהוראה.
 • לחשוף את התלמידים להיבטים השונים של מדעי המחשב והרובוטיקה כסביבות ללמידה מעשית המקדמת מיומנויות דיגיטליות, אסטרטגיות חשיבה (תכנונית, לוגית ואלגוריתמית), שיתופיות, יצירתיות ומוטיבציה.
 • לפתח יכולות תלמידים להשתמש באופן מושכל בכלי סימולציה ובמגוון מדיות לשם הפקה והצגה של תוצרי למידה (פרזנטציה)

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את ידע המורים ומיומנותם בשילוב חומרי הוראה, ספרים דיגיטליים, מאגרי מידע וכלים דיגיטליים בפדגוגיה. קידום השימוש במערכות לניהול למידה (LMS).
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מעשה המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע. לדוגמה, קהילת מורים מובילי תקשוב,תכנון מוסדות חינוך וציבור.
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תוכנית לימודים בית ספרית המתייחסת למרחבי למידה פיזיים חדשניים ומקוונים כמשאב וכאמצעי להעמקת למידת תלמידים וליצירת אקלים למידה מיטבי.
 • לזמן למורים מודלים יישומיים מגוונים של סביבות פיזיות ומקוונות שניתן להתאימן לקידום תהליכים פדגוגיים חדשניים (לדוגמה, דגמי הוראה דיגיטליים, למידה שיתופית במרחב הדיגיטלי, מרחבי M21, תכנון מוסדות חינוך חדשניים).
 • ליזום מפגשי למידה המאפשרים לכל מורה להתאים מרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים לפדגוגיה חדשנית.

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד במגוון סביבות בבית הספר ובקהילה בחיבור למצבי חיים שונים, תוך למידה עיונית והתנסות פעילה, כחלק מהוראה מותאמת.
 • להקצות שיעורים ומרחבים ייעודיים להוראת נושאי הכנה לחיים, תוך קישור מושכל לתחומי הדעת הנלמדים.
 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית, בהתאם למשימה ולצורכי התלמיד.
 • לפתח מיומנויות לשימוש עצמאי ומושכל בסביבה הדיגיטלית בחיבור לתחומי דעת ולחיי היומיום וככלי עזר לקיום קשרים חברתיים. 
 • לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של למידה מרחוק ולעודד את השתתפותם בשיעורים אלו, לרבות תלמידים חולים במחלה ממושכת או חולים בביתם (על פי ההגדרה בחוק ילדים חולים).   

פיתוח מקצועי

 • לקדם שימוש בכלים דיגיטליים להוראה מותאמת לשם הבניית ידע, תיווך להבנה, המחשת תוכן מופשט ותהליכי רפלקציה.
 • לגבש עקרונות לבחירה מושכלת של אמצעי טכנולוגיה מסייעת בהתאם לצורכי התלמיד ולשימוש בהם כחלק מתהליך ההוראה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המציגים שיפור ברמת האוריינות החזותית, הטכנולוגית והדיגיטלית, משלבים יישומים דיגיטליים בפדגוגיה, מנהלים את למידת התלמידים במרחבי למידה חדשניים, פיזיים ודיגיטליים.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית ובמסגרתה מפתחים יכולת לתכנן תהליכי הוראה-למידה-הערכה המקדמים למידה עצמית, למידה שיתופית, למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים בסביבה הדיגיטלית ובמרחבי למידה חדשניים.
 • מורים המשתמשים בכלים דיגיטליים ומנחים תלמידים לבנות תוצרים בכלים דיגיטליים, לנהל פרויקטים באמצעות כלים דיגיטליים ייעודיים ולהתנסות בלמידה חוץ-כיתתית.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה השונים (לרבות הדיגיטליים).
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים בתוך בית הספר ומחוץ לו, המעצבים את חוויית הלמידה ומשמשים סביבות למידה ייחודיות ללמידה התנסותית אותנטית לפיתוח מיומנויות הלמידה של התלמידים.
 • מערכת שעות בית ספרית המתייחסת לכלל מרחבי הלמידה מגוונים וחדשניים הפיזיים והדיגיטליים.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר
 • פדגוגיה דיגיטלית - (2241) הובלת תהליכי שינוי פדגוגי באמצעות השתלמויות מורים, עבודה פרטנית -עם כל מורה
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה
 • כיתת העתיד - (1040) התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21.
 • תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה - (2895) תוכנית הפועלת לקידום  מיומנויות של חשיבה לוגית- אלגוריתמית לתלמידים בגישה של משחוק ופתרון בעיות.
 • תכנית GLOBE - תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב (2025) תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA
 • חקר ציפורים -  (1747) תכנית המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומתוקשבים את אורחות חיי הציפורים
 • למידה מבוססת מקום - (1709) תכנית רב-תחומית שבמהלכה התלמידים עוברים למידת חקר מבוססת מקום של נקודות עניין הכוללים אתרים, החי והצומח ועוד בסביבת המוזאון. הלמידה מתבצעת באמצעות משחק בטלפונים חכמים.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)

סביבת למידה דיגיטלית

סביבת למידה פיזית

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי

פעילוית שפה משלבות משחקי למידה أنشطة لغويّة - نلعب ونتعلّم

אוריינות קריאה דיגיטלית- יחידות ומשימות של הבנת הנקרא בסביבה מקוונת تنوّر قرائيّ إلكترونيّ- وحدات ومهام

יחידות הוראה דיגיטליות בחינוך הלשוני הערבי حدات تعليميّة محوسبة في التربية اللغويّة العربيّة

תכנים דגיטלים במגזר הערבי והבדואי


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.