מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

10קידום הכלה והשתלבות מיטבית של כלל התלמידים על הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל, בדגש על תלמידים עם צרכים מיוחדים

تعزيز احتواء ودمج كافّة التلاميذ على امتداد سلوكيّ وتعلّميّ لاستنفاد القدرات بالتشديد على التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصّة.

1. התמדה בבית-הספר - שיעור התלמידים המתמידים בבית הספר, מערכות המשרד

2. שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.

3. שיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.

3. שיעור התלמידים המגיעים לוועדת זכאות ואפיון לאחר תהליכי מיצוי אפשרויות.

4. אחוז התלמידים עם הצרכים המיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל.

5. אחוז התלמידים עם הצרכים המיוחדים המתמידים במסגרות החינוך הרגיל (מעבר משנה לשנה)

המדדים לעיל הינם מדדי תוצאה, הניתנים למדידה כיום. עם התפתחות נושא ההכלה והשתלבות יפותחו מדדים נוספים למדידת ההצלחה והאיכות של שילוב הילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל.

המדדים המצוינים מטה הינם מדדי תפוקה, בעלי ערך משמעותי נוכח היישום הראשוני של התיקון לחוק

 • אחוז המורים בצוות המדווחים על קיומן של שגרות וסדירויות לשיתופי פעולה בין חברי הצוות הרב מקצועי בבית הספר.
 • שיעור התכניות האישיות הנבנות בשיתוף ההורים תוך קשר רציף ומתמשך - מיצ"ב אקלים, שותפות הורים בבית הספר.
 • מתקיימים מודלים ומנגנונים הנותנים מענה למגוון צרכי התלמידים מיצ"ב אקלים, סביבה פדגוגית.
 • אחוז המורים המשתתפים בפיתוח מקצועי בנושאי הכלה והשתלבות.
 1. עד כמה קיימים בבית הספר מנגנונים, שגרות וסדירויות להכלת כלל הצוות החינוכי?
 2. עד כמה בבית הספר מתקיימים מנגנונים למתן מענה המאפשר לכל תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחד ללמוד במסגרת חינוך רגיל?
 3. עד כמה בית הספר מיישם תהליכי "מיצוי אפשרויות" בשיתוף צוות, מפקח והורים, טרם הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון?
 4. עד כמה מתקיימות בבית הספר מסגרות ללמידת עמיתים המשותפות לאנשי צוות מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל להוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית?
 5. עד כמה מתקיימות מסגרות לעבודת הצוות הרב מקצועי לקידום הכלה והשתלבות של כלל התלמידים?
 6. עד כמה מתקיימות מסגרות לקיום שותפות עם ההורים ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף פעולה?
 7. עד כמה קיימת מעורבות הורים בבניית תכנית אישית ובהתאמת המענה הנדרש לילדם?
 8. עד כמה מתקיים תהליך של איגום כלל משאבי בית הספר למתן מענה למגוון צרכי התלמידים?
 9. עד כמה המחנכים בבית הספר תופסים את עצמם כאחראים לקידומו ולהצלחתו של התלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים?
 10. עד כמה המחנכים  בבית הספר תופסים את עצמם כמתכללים את המענה הרב מקצועי המותאם לצורכי התלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים?
 11. עד כמה מתקיים  בבית הספר תהליך פיתוח מקצועי/הדרכה סדורה בנושאים המקדמים הכלה והשתלבות של תלמידים?
 12. עד כמה הפיתוח המקצועי הבית ספרי בנושאי הכלה והשתלבות מובל על ידי כוחות פנימיים של צוות בית הספר לצד גורמי חוץ?
 13. עד כמה הפיתוח המקצועי מותאם להעמקת הידע אודות הכלה והשתלבות ולמתן מענה למגוון אוכלוסיות התלמידים?

יישום החוק - עיקרים

 • ליישם את התיקון לחוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) בהתאם להנחיות שיפורסמו, בכל הנוגע להיערכות לוועדת זכאות ואפיון ולצוות רב-מקצועי לקביעת שירותי חינוך מיוחדים.
 • להבנות שגרות לבניית תכנית להכלה ולמיצוי אפשרויות ממשאבי החינוך הרגיל ולמעקב אחר יישומה, בשיתוף צוות רב-מקצועי וההורים (רכיבי תכנית התערבות).
 • לקיים שגרות לשיתוף ההורים לבניית תכנית אישית לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף פעולה.
 • לבנות תכנית לשימוש מושכל במשאבי בית הספר למתן מענה מותאם לצורכי הכלה והשתלבות של כלל התלמידים.

הוראה-למידה-הערכה (הכלה פדגוגית)

 • לתכנן תהליכי הוראה, למידה, הערכה במגוון דרכים ואמצעים להתמודדות עם תכניות הלימודים בהתאמה לילדים שוני צרכים.
 • לבנות וליישם תכניות התערבות המתבססות על מיפוי חוזקות וצרכים, למתן מענה פדגוגי למגוון צרכי התלמידים.
 • לכתוב, בשיתוף ההורים וכלל בעלי התפקידים הייעודיים, תכנית אישית לכל תלמיד משולב, הכוללת יעדים לשיפור ביחס ליכולותיו ולצרכיו.
 • לאפשר מגוון אפשרויות לשיתוף, השתתפות וביטוי ידיעותיהם של כלל התלמידים בלמידה.
 • להשתמש במגוון כלים להערכה, אל מול יעדים אישיים, לצד ההישגים הנדרשים בשכבת הגיל.
 • להכיר וליישם את מגוון התמיכות וההתאמות בהוראה, למידה והערכה ולקיים בחירה מושכלת עבור כל תלמיד.

רגשי-חברתי (הכלה רגשית-חברתית)

 • למפות את הצרכים החברתיים-רגשיים של כלל תלמידי הכיתה.
 • לבנות וליישם תוכנית התערבות אישית הנותנת מענה רגשי חברתי למגוון צרכי התלמידים.
 • לייצר סדירויות למתן מענה רגשי-חברתי למגוון צרכי התלמידים.
 • להנחות את הצוות החינוכי בנושא ניהול שיח בהיבטים רגשיים-חברתיים.
 • ללוות את ההורים בתהליכי ההכנה לוועדות מתוקף חוק תוך הישענות על נהלים והנחיות.
 • לשתף את כל תלמידי בית הספר בכלל הפעילויות במהלך יום הלימודים ולאחריו.

תרבות ארגונית (הכלה ארגונית)

 • למסד ערוצים ללמידת עמיתים, לתקשורת ולהיוועצות פנים בית ספרית בין צוותי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל בבית הספר לטיוב המענה המקצועי לצורכי כלל התלמידים.
 • לבנות תכנית לשימוש מושכל במשאבי בית הספר למתן מענה מותאם לצורכי הכלה והשתלבות.
 • להסדיר מנגנונים ומסגרות פעולה לבעלי תפקידים ייעודיים להכלה והשתלבות.
 • לאפשר ולתכנן גמישות בארגון הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ולמשאבי המוסד החינוכי ברמת ארגון התכנים, הזמן, הלומדים והצוות.
 • ליצור מנגנונים המאפשרים לכוחות הפנים בית ספריים לשתף בידע, כלים, מיומנויות ותובנות.
 • לבסס את תפקיד רכז ההשתלבות כגורם מערכתי המקדם את ההתמודדות עם כלל התלמידים.
 • לקיים שגרות לשיח בין כלל הורי הכיתה/בית הספר אודות היבטים הקשורים להכלה והשתלבות ולמענה לכלל הלומדים.
 • לקיים שגרות לשיתוף ההורים לבניית תכנית אישית לתלמידים זכאי שירותי חינוך מיוחדים, ברמת יידוע, היוועצות, תיאום ושיתוף פעולה.
 • להבנות שגרות לבניית תכנית להכלה ולמיצוי אפשרויות ממשאבי החינוך הרגיל ולמעקב אחר יישומה, בשיתוף צוות רב-מקצועי וההורים.
 • לקיים מנגנונים לתהליכים רפלקטיביים, להערכה ולמדידה של תהליך ההכלה וההשתלבות בבית הספר.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים לקחת חלק בהנהגת ההורים המוסדית.

מימד פיזי (הכלה פיזית):

 • למפות את צרכי בית הספר ולהסדיר את ההנגשות הנדרשות ברמה הפיזית.
 • ליצור סביבות למידה מותאמות ומונגשות לכלל הלומדים.

פיתוח מקצועי

 • לתכנן מתווה רב שנתי לפיתוח מקצועי בהיבטים הקשורים להכלה והשתלבות. 

הכלה פדגוגית

 • להעמיק את הידע של הצוות החינוכי אודות מאפיינים וצרכים מגוונים תוך התמקדות במאפייני  התלמידים בבית הספר.
 • להעמיק את הידע של המורים אודות מיומנויות וכלים של תיווך בלמידה והוראה מותאמת.
 • להעמיק את הידע של מחנכת הכיתה הרגילה בהכנת תכנית אישית לתלמיד וביישומה ע"י כלל הצוות הרב-מקצועי.
 • להעמיק את הידע של המורים אודות חלופות בהערכה.

הכלה רגשית-חברתית

 • להעמיק את הידע של המורים אודות מודלים וכלים ליצירת לכידות חברתית בין כלל התלמידים בכיתה.
 • להעמיק את הידע והכלים של הצוות החינוכי בהתמודדות עם בעיות התנהגות.

הכלה פיזית

 • להכיר את מגוון ההנגשות הקיימות ללמידה, הוראה, הערכה בהיבטים לימודיים, רגשיים- חברתיים.

הוראה-למידה-הערכה

 • להתייחס באופן מכבד לגילו הכרונולוגי של הלומד בפעילויות השונות ובתקשורת השוטפת, תוך התאמת התכנים, כלי הערכה וחומרי הלמידה לרמת התפקוד שלו.
 • לתכנן רצף רב-שנתי בהוראת תחומי הדעת, כך שתתאפשר התקדמות בתכנים בהתאם לשכבת הגיל, תוך עקיפת פערי ידע ופערים במיומנויות.
 • ללמד בהלימה מרבית לתכניות הלימודים בחינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות, שינויים ותכנון חלופות, בהתאם לפער בין תפקוד התלמיד לבין המצופה בשכבת הגיל.
 • לבנות תכנית אישית לכל תלמיד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים, תוך שילוב התמיכות הנדרשות.
 • להנגיש תהליכים לימודיים, חברתיים ואחרים באמצעי טכנולוגיה מסייעת, תוך הפעלת שיקול דעת באשר לנחיצות האמצעי והתאמתו לצורכי התלמיד.

תרבות ארגונית

 • למסד שיח בין צוותים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד המלמדים בבית הספר, לשם יצירת שפה משותפת ומתן מענה מותאם לצרכים של מגוון הלומדים.
 • לקדם קשר בין המרכז החינוכי בבית החולים בו שוהה התלמיד בעת מחלה ממושכת (עפ"י חוק חינוך חינם לילדים חולים) לבין בית הספר בו לומד בקהילה.

פיתוח מקצועי

 • להעמיק את הידע אודות תכניות המשך וההליכים הנדרשים להשתתפות צעירים עם מוגבלות בתכניות אלה.


הכלה פדגוגית

התכניות הלימודיות מגוונות ומותאמות לכלל הלומדים.

דרכי ההוראה והלמידה וכלי הערכה מותאמות לכלל אוכלוסיית הלומדים.

קיימות תכניות לצמצום פערים לימודיים, חברתיים ותרבותיים.

בית הספר מקיים מסגרות למידה ופיתוח מקצועי בנושאי הכלה והשתלבות בשיתוף כוחות פנימיים וחיצוניים.

הכלה רגשית-חברתית

בבית הספר קיים מערך תפקידים לתמיכה עבור הצוות בעת קושי בהכלה ושילוב תלמידים.

הסייעות מהוות חלק אינטגרלי מצוות בית הספר ומקבלות הדרכה וליווי מקצועי בנושא הכלה והשתלבות.

קיימות מסגרות ללמידת עמיתים ושתופי פעולה בין צוות החינוך המיוחד לצוות המורים בכיתה הרגילה.

בבית הספר פועלות תכניות חברתיות התומכות בהכלה ושילוב.

בית הספר מפעיל תכניות רצף חברתי- קהילתי לכל אורך היממה והשנה. 

כלל ההורים והתלמידים שותפים ומעורבים בפעילויות הבית ספריות.

במסגרת שיעורי חינוך וכישורי חיים מושם דגש על היבטים של הכלה ושילוב.

הכלה ארגונית

קיימות שגרות לשיתופי פעולה  בקרב הצוות, ההורים, הקהילה ושותפי תפקיד המקדמים הכלה והשתלבות.

מערכת השעות גמישה, מותאמת ומביאה  לידי ביטוי את מגוון צרכי הלומדים ויכולותיהם.

שגרות עבודה לצוותי היוועצות בית ספריים בהובלת רכז ההשתלבות.

הכלה פיזית

בית הספר מונגש ומותאם לכל באיו.

בבית הספר קיימים מרחבים מותאמים ומונגשים.

בנושא תלמידים עם קושי בקריאה

יחד נקרא ערבית http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=707

יח"ד קריאה http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=708

עצמה לכל http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=730

בנושא תלמידים עם בעיות התנהגות

המורה כמגדלור (שיטה איכה לקשר מגדל בין מורים לילדים)  http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=5419

מיטיב"ה http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=834

עצמה (עבודה קבוצתית על פי מודל עצמה) http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=844

מורה מלווה תלמיד - צוות מלווה מורה http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=5472

חדרי שלווה http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=808

ידיים http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=1323

בנושא תלמידים עם קושי אקדמי

משיקים http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=1739

א.י.ל לכיתות ג' ד' ה'  http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=971

בנושא תלמידים עם קשיי קשב

לגעת מבעד לשריון http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=815

בנושא ילדים בסיכון

פותחים עתיד http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=848

מקום בלב http://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?id=4628


 • תכנית אל"ה -איתור , איבחון, למידה והערכה
 • תכנית מרח"ב- מרכז ריגשי חברתי בית ספרי
 • תכנית חאלום- חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות
 • תקשוב  כהשתלבות - (748)תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם.משתמש אנונימי #1

לפני 19 חודשים
ציון 0++

שלום רב, שמחתי מאוד לראות שאחת מהמשימות המומלצות היא להנחות את הצוות בנשוא ניהול שיח רגשי חברתי. לעניות דעתי, זו חייבת להיות חובה, שכן מדובר במיומניות תקשורת בסיסיות בין המורים לתלמידים שעשויות לקבוע את מידת הצלחתם של התלמידים. בכבוד רב,

עינת

משתמש אנונימי #2

לפני 19 חודשים
ציון 0++

שלום לכולם

הייתי מצפה שכל חברי הצוות בביה"ס יהיו חייבים לעבור השתלמות בנושא הכלה והשתלבות במסגרת הפיתוח המקצועי שלהם מאחר והנושא נוגע לכל אחד ואחת מאתנו ואינו בלעדי למורות השילוב\חינוך מיוחד או רכזת ההשתלבות.

משתמש אנונימי #3

לפני 18 חודשים
ציון 0++

מסכימה לגמרי!

מאחר שאנו צועדים לעבר שינויים מהותיים בתפיסה החינוכית, יש מקום שכלל נצוות הבית ספרי ישתלם בנושא.

משתמש אנונימי #4

לפני 3 חודשים
ציון 0++

מסכימה עם כל הנאמר למעלה. חייבת להוסיף: הקצאת שעות!!!! ושוב, הקצאת שעות!!!!

לשגרות וסדירויות לשיתופי פעולה בין חברי הצוות הרב מקצועי בבית הספר.
הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.